Pécsi Tudományegyetem

Tanárképző Központ

 

A PTE Tanárképző Központ Tanács határozatai - Elektronikus szavazással hozott határozatok

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A PTE TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT TANÁCSA

ÁLTAL 2020-BAN HOZOTT ELEKTRONIKUS HATÁROZATOK

 

1/2020. (01. 07.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) támogatja a Művészeti Kar Spontán és tervezett alkotás – zenei szakpedagógus szakirányú továbbképzési szak indítási kérelmét.

2/2020. (01. 14.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) támogatja az Egészségtudományi Kar Csecsemő és Kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzés létesítését.

3/2020. (01.28.) számú (elektronikus) határozati:

A Tanárképző Központ Tanácsa (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy a szakpáros osztatlan tanári mesterképzés 2019/20-as tanév tavaszi  félévi – elektronikusan előterjesztett–tanári felkészítés kurzustervét és azok oktatóit a TVSZ 12. melléklet 9. § (3) alapján jóváhagyja.

4/2020. (01.29.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy a rövid ciklusú levelező tanári mesterképzés 2019/20-as tanév tavaszi  félévi – elektronikusan előterjesztett –tanári felkészítés kurzustervét és azok oktatóit a TVSZ 11. melléklet 7. § (3) és a TVSZ 12. melléklet 9. § (3) alapján jóváhagyja.

 

5/2020. (04. 09.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott az Alsófokú Pedagógusképzési Alközpont 2019. évi beszámolójának elfogadásáról.

6/2020. (04. 09.) számú (eletronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa  (14 igen, 0 nem,  0 tartózkodás mellett) határozott a PTE Tanárképző Központ 2019. évi beszámolójának elfogadásáról.

7/2020. (04.09.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy támogatja a 2020. tavaszi félév pedagógusképzési gyakorlatainak távolléti (online) oktatásban történő teljesítéséhez az Értékelő lap szöveges értékeléshez c. dokumentum minta használatát, javasolja hozzáigazítani az egyes karok aktuális pedagógusképzési gyakorlatához.

8/2020. (04.09.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy támogatja a 2020. tavaszi félév közismereti tanárképzés távolléti (online) oktatásban történő iskolai gyakorlatainak értékeléshez a következő eljárásrendet:

Csoportos iskolai gyakorlatot végző hallgatók értékelése:

Csoportos iskolai gyakorlatot a hallgatók, mind a nappali, mind a levelezős képzésben, általában félévnél rövidebb időtartam alatt teljesítik.

Annak a hallgatónak a munkáját, aki már teljesítette az online oktatás bevezetése előtt a csoportos iskolai gyakorlatát, a vezetőtanára (levelezős hallgató esetében a mentortanára) az elektronikus felület használatával, a kompetenciaalapú értékelőlap kitöltése útján értékeli.

Annak a hallgatónak a munkáját, aki már teljesítette az online oktatás bevezetése előtt a csoportos iskolai gyakorlatát, a vezetőtanára (levelezős hallgató esetében a mentortanára) az elektronikus felület használatával, a kompetenciaalapú értékelőlap kitöltése útján értékelheti.

Amennyiben a vezetőtanár (levelezős hallgató esetében a mentortanár) úgy ítéli meg, hogy a gyakorlat 2020. március 15. előtt teljesített része alapján értékelni tudja a hallgató fejlődését és teljesítéseit a kompetenciaalapú elektronikus értékelőlap használatával, úgy a kitöltésnek nincs akadálya. Ellenkező esetben a szöveges értékelést javasoljuk. Az értékelés módját javasoljuk a hallgatóval egyeztetni, és az értékelés oly módon történjen, hogy az hallgatót hátrányosan ne érintse.

Elektronikus értékelés esetén a záró értékelőlapot, szöveges értékelés esetén az elkészült értékelést saját e-mail címről aláírás nélkül küldött dokumentumként kell beküldeni a kari koordinátor e-mail címére, aki egy elektronikusan kiküldött tájékoztató levélben előzetesen értesíti a vezetőtanárt, mentortanárt a feladatáról, a gyakorlat értékeléséről, annak módjáról és határidejéről.

Összefüggő egyéni iskolai gyakorlatát teljesítő levelezős hallgató értékelése:

Annak a hallgatónak a munkáját, aki már teljesítette az online oktatás bevezetése előtt az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatát, a mentortanára az elektronikus felület használatával, a kompetenciaalapú értékelőlap kitöltése útján értékeli.

A mentortanár az elektronikus értékelés záró értékelőlapját szkennelve vagy lefényképezve elektronikusan küldi el a kari koordinátor e-mail címére, aki egy elektronikusan kiküldött tájékoztató levélben előzetesen értesíti a mentortanárt a feladatáról, a gyakorlat értékeléséről, annak módjáról és határidejéről.

Annak a hallgatónak a munkáját, aki a gyakorlatát online folytatja és fejezi be, vagy teljes egészében online végezte el, a mentortanár a hallgatót szövegesen (max. két oldal terjedelemben, a gyakorlat során fejlesztendő és értékelendő tanári kompetenciákra figyelemmel) és érdemjeggyel értékeli.

Elektronikus értékelés esetén a záró értékelőlapot, szöveges értékelés esetén az elkészült értékelést saját e-mail címről aláírás nélkül küldött dokumentumként kell beküldeni a kari koordinátor e-mail címére, aki egy elektronikusan kiküldött tájékoztató levélben előzetesen értesíti a vezetőtanárt, mentortanárt a feladatáról, a gyakorlat értékeléséről, annak módjáról és határidejéről.

Egyéves összefüggő egyéni iskolai gyakorlat első félévét teljesítő hallgató értékelése

A hallgató munkáját a mentortanár szövegesen (max. két oldal terjedelemben, a gyakorlat során fejlesztendő és értékelendő tanári kompetenciákra figyelemmel) és érdemjeggyel értékeli. Az érdemjegy tájékoztató jellegű, az oklevél minősítésébe nem számít bele.

A mentortanár a szöveges értékelést saját e-mail címéről aláírás nélkül küldi el dokumentumként  a kari koordinátor e-mail címére, aki egy elektronikusan kiküldött tájékoztató levélben előzetesen értesíti a vezetőtanárt, mentortanárt a feladatáról, a gyakorlat értékeléséről, annak módjáról és határidejéről.

Egyéves összefüggő egyéni iskolai gyakorlat második félévét teljesítő hallgató értékelése

A hallgató az első félévi gyakorlat során végzett munkájáról már egy tájékoztató értékeléssel rendelkezik. A második félévi gyakorlat során végzett munkáját a mentortanár szövegesen (max. három oldal terjedelemben), gyakorlat során fejlesztendő és értékelendő tanári kompetenciákra figyelemmel), és az első félévi tájékoztató jellegű értékelés figyelembe vételével, záró érdemjeggyel értékeli. A záró érdemjegy az oklevél minősítésébe beleszámít.

A mentortanár a szöveges értékelést saját e-mail címéről aláírás nélkül küldi el dokumentumként  a kari koordinátor e-mail címére, aki egy elektronikusan kiküldött tájékoztató levélben előzetesen értesíti a vezetőtanárt, mentortanárt a feladatáról, a gyakorlat értékeléséről, annak módjáról és határidejéről.

9/2020. (04.09.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy támogatja a 2020. tavaszi félév pedagógusképzési gyakorlatainak távolléti (online) oktatásban történő teljesítéséhez az Online oktatást, mentorálást támogató segédlet használatát, javasolja a hallgatóknak és a mentoroknak tájékoztató jelleggel elküldeni a karok aktuális pedagógusképzési gyakorlatához igazított tartalommal.

 

 10/2020. (05. 25.) számú elektronikus határozat:

 

A Tanárképző Központ Tanácsa (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) javasolja a közismereti tanárképzésben bevezetett vezetőtanári/mentortanári munka hallgatói értékeléséhez a következő szabályok alkalmazását:

A vezetőtanári/mentortanári munka hallgatói értékelése a gyakorlat teljesítésének a feltétele.

Egyéves összefüggő egyéni iskolai gyakorlat esetében is csak a teljes gyakorlat végén egy alkalommal kerüljön sor a vezetőtanári/mentortanári munka hallgatói értékelésére.

A vezetőtanár/mentortanár munkájáról készült értékelések tartalmát az érintetteknek az értékelés adatainak az összesítése után továbbítani kell, miután a hallgató gyakorlatának az értékelése a köznevelési intézményben lezárult.  A Tanárképző Központ a gyakorló iskolai pedagógusok (vezető- és mentortanárok) értékelésének az összesítését elektronikusan elküldi az intézmény igazgatójának. A partnerintézmények és más gyakorlóhelyek mentorpedagógusai a Tanárképző Központtól saját e-mail címre küldött értesítésben kapják meg az értékelés eredményét.

 

11/2020. (05. 25.) számú elektronikus határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről törvényi szabályozás alapján a közismereti tanárképzés csoportos iskolai gyakorlatának a PTE TVSZ. 12. sz. mellékletében szereplő leírását az alábbiak szerint pontosítja, egészíti ki:

 

Osztatlan nappali szakpáros képzésben

a) csoportos (tanítási) gyakorlat: iskolában, gyakorlatvezető tanár irányításával, az adottszakképzettség területén végzett csoportos (tanítási) gyakorlat, nappali munkarendű képzésben szakképzettségenként 60 óra, amely magában foglalja a hospitálást, az óramegbeszéléseket, a gyakorlatvezető tanár és a hallgató társak által tartott órák/foglalkozások részfeladataiban való közreműködést, és 15 önállóan megtartott órát/foglalkozást (tervezés-előkészítés, óravezetés, egyéni és közös reflektálás-óraelemzés). A 15 önállóan megtartott óra/foglalkozás részben mikrotanítással is teljesíthető. A teljes idejű (45 perces) tanórák/foglalkozások száma legalább 5 tanóra kell, hogy legyen, azon felül az önállóan megtartott órák/foglalkozások és mikrotanítások arányáról a vezetőtanár dönt. A gyakorlat további 45 órájának a teljesítéséről, a hospitálásra, óramegbeszélésre, a gyakorlatvezető tanár és a hallgató társak által tartott órák/foglalkozások részfeladataiban való közreműködésre történő felosztásáról szintén a vezetőtanár dönt, lehetőleg azok arányos elosztására (15-15-15 óra tevékenységenként) törekedve. A középiskolai szakképzettséget választó hallgató az egyik szakképzettség tanítási gyakorlatát lehetőleg az 5-8., a másikat pedig a 9-12. évfolyamon köteles elvégezni.

1.           A szakmódszertant oktató, amennyiben nem  dolgozik a köznevelésben,  hanem a kar oktatója,  meglátogat legalább 2 a hallgató(k) által tartott órát, részt vehet közösen a hallgatókkal hospitáláson, egyeztethet a gyakorlat végén a hallgatóval és a vezetőtanárral; részt vehet vagy kezdeményezhet közös reflexiót.

2.           Egy félév alatt egy csoportos gyakorlat teljesíthető.

 

12/2020. (05. 25.) számú elektronikus határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy a  8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről törvényi szabályozás alapján a közismereti tanárképzés csoportos iskolai gyakorlataihoz kapcsolódóan a tantervek felülvizsgálatát és a következő tantervi változtatásokat javasolja:

 

-       

A csoportos tanítási gyakorlat megkezdésének feltétele legalább kettő szakmódszertani tárgy teljesítése a szakpár azon szakján, melyből a csoportos iskolai gyakorlatát megkezdi.

 

13/2020. (05. 25.) számú elektronikus határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) javasolja a PTE TVSZ 12. sz. mellékletében a közismereti tanárképzés csoportos iskolai gyakorlatának köznevelési intézményben történő nyomon követését (közös hospitálás, hallgatók órájának a látogatása, vezetőtanárokkal közös reflexiók) a kar számítsa bele az oktató kötelező óraterhelésébe.

 

14/2020. (05. 25.) számú elektronikus határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) javasolja a kompetencia alapú elektronikus értékelés értékelőlapjának a kiegészítését olyan értékelhető területtel, mellyel lehetővé válik az idegen nyelv tanításban a nyelvhelyesség, nyelvhasználat értékelése.

 

15/2020. (05. 25.) számú elektronikus határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) a pályaalkalmassági vizsgával kapcsolatos problémák kezelése ügyében javasolja megvárni a pályaalkalmassági vizsgáról szóló rendelkezések jogszabályi változásait.

 

A PTE TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT TANÁCSA

ÁLTAL 2019-BEN HOZOTT ELEKTRONIKUS HATÁROZATOK

1/2019. (01. 07.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy a módosítási javaslatokkal támogatja a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar „Logikus gondolkodás fejlesztése Dienes Zoltán játékaival” című 30 órás tanfolyami pedagógus-továbbképzési program alapítási kérelmét.

2/2019. (01.29.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy az Bologna rendszerű osztott tanári MA képzés 2018/19-es tanév tavaszi félévi – elektronikusan előterjesztett – pedagógiai-pszichológiai kurzustervét  és azok oktatóit a TVSZ 11. melléklet 7. § (3) alapján jóváhagyja.

3/2019. (01.29.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy a szakpáros osztatlan tanári mesterképzés 2018/19-es tanév tavaszi  félévi – elektronikusan előterjesztett – pedagógiai-pszichológiai kurzustervét és azok oktatóit a TVSZ 12. melléklet 9. § (3) alapján jóváhagyja.

4/2019. (01.29.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy a rövid ciklusú levelező tanári mesterképzés 2018/19-es tanév tavaszi  félévi – elektronikusan előterjesztett – pedagógiai-pszichológiai kurzustervét és azok oktatóit a TVSZ 11. melléklet 7. § (3) és a TVSZ 12. melléklet 9. § (3) alapján jóváhagyja.

 5/2019 (02. 05.) számú elektronikus határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az Autentikus narratívák és kulturális tartalmak az angolórán az EFOP-3.2.14-17-2017-00002 projekt elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

 6/2019 (02. 05.) számú elektronikus határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.2.14-17-2017-00002 projekt az Interkulturális kommunikatív kompetencia fejlesztése a nyelvórán elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

 7/2019 (02. 05.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.4.3-16-2016-00005 projekt az Árkádia–Mesterkurzus - Szakmai megújító képzés középiskolában tanító történelemtanárok részére elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

8/2019. (03. 11.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) az alábbi észrevételekkel támogatta a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karon az angol nyelvű óvodapedagógus alapképzési szak szakindítási kérelmét.

 Észrevételek a KPVK angol óvodapedagógus szak szakindítási kérelméhez:

Dr. Trócsányi András

Az elõterjesztést támogatom.

Lengvárszky Attila

Az elõterjesztést támogatom.

Trócsányi András megjegyzéseivel egyetértek.

 

Dr. Péley Bernadette

Az előterjesztést támogatom, egyétértve Trócsányi András észrevételeivel.

 

Bognárné Dr. Erdős Márta

A képzést az alábbi fenntartásokkal - a nemzetközi hallgatói létszám növelésének kiemelt céljára való tekintettel - támogatom.

 

- a nyelvi kompetenciákat bemutató táblázat mélysége és struktúrája vegyes;

 

Ugyanakkor látható, hogy a képzés beindulása esetében rendelkezésre fognak állni az angol nyelvű kompetenciák és dokumentumok.

 

 

 

 

A tervezett képzés anyagát két ponton látom problémásnak:

- Az angol nyelvű óvodák, a releváns gyakorlóhelyek pécsiek, ugyanakkor a képzés színhelyeként Szekszárdot jelölték meg az anyagban. Azt hiszem, a reális telephely inkább majd Pécs lesz. 

 

- néhány helyen az anyag "túlfordított" - nem kell mindent ebben az anyagban angolosítani, hiszen ez egy belső dokumentum, máshol felüti fejét a Hunglish (pl. Economy calculation);

 

A képzés indításának kezdetéhez megjelölt 2019-20. tanévet a magyar felvi rendszerben nem látom megvalósíthatónak, hacsak nem az augusztusi pótfelvételi eljárásban reménykedünk (ahol viszont csak önköltséges formában indítható a szak). 

A külföldi hallgatók jelentkezési határideje aug. 15.  

 

 

- Szükséges lenne egy keretmegállapodás a két kar között, mert a KPVK ebben az esetben is igénybe vesz BTK-s akkreditációs erőt, és még más képzések esetén sem tisztázottak az együttműködés keretei. (Itt az oktató Fodorné dr. Tóth Krisztina). 

 

- a címek és titulusok írása nem egységes (a dr-t pl. négyféle módon is fellelhetjük az anyagban).

 

 

 

 

 

9/2019. (05. 15.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) támogatta a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar előterjesztését a gyógypedagógia alapképzési szak indítási kérelmére vonatkozóan.

 

10/2019. (06. 27.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa  (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy a Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet 2019/20-es tanév őszi félévi – elektronikusan előterjesztett –tanári felkészítési kurzustervét  és azok oktatóit a TVSZ 11. melléklet 7. § (3) alapján és a TVSZ 12. melléklet 9. § (3) alapján jóváhagyja.

 

11/2019. (10. 01.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) támogatta a hogy a levelező munkarendű rövid ciklusú egészségügyi tanár képzésben   a hallgató összefüggő egyéni iskolai gyakorlatát vezető mentor rendelkezzen az alábbi végzettséggel, gyakorlattal:

 • pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés során szerzett szakképzettség,
 • nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben szerzett min. 5 év szakmai gyakorlat,
 • különösen indokolt esetben ezen kritériumoktól el lehet térni.

továbbá a gyakorlatot azon a gyakorlóhelyen nem teljesítheti, ahol alkalmazásban van.

Indoklás:

 1. A szakmai (egészségügyi) tanárképzésben rákényszerülünk arra néhány esetben, hogy a hallgató a saját iskolájában végezze a gyakorlatát, három okból.
 • Egyrészt megyénként rendszerint 1 olyan tiszta profilú egészségügyi szakképző intézmény van, amely a szakmai és pedagógiai követelményeknek is megfelel (a szakmai tárgyat oktatók között maximum 1-2 fő pedagógus végzettséggel is rendelkezik, ha nem is egészségügyi tanár).
 •  Amennyiben a szakképző iskola beiskolázza a szakmai tárgyat oktató főállású szakembert az egészségügyi tanár szakképzettség megszerzése érdekében, az oktatóhiány miatt nem tudja nélkülözni őt a gyakorlat 80/80 órájára félévenként. Inkább nem támogatja a tanári diplomaszerzést, amit a szakképzési törvény lehetővé is tesz.
 •  A hallgatók nem vállalják a képzést, vagy lemorzsolódnak, amennyiben arra kényszerítjük őket, hogy egy másik megyében teljesítsék a gyakorlatot.

12/2019. (10. 01.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) támogatta, hogy a 2019. évi PTE Partnerintézménye tanárképzési pályázati kiírás meghirdetését a Szakmai tanárképzés (egészségügyi tanár) vonatkozásában az alábbi módosítási javaslatokkal támogatja:

 

Szakmai tanárképzésben (egészségügyi tanár):

Partnerintézményi kritériumok

A PTE partnerintézményévé válhat az a köznevelési intézmény, mely rendelkezik:

 • tanúsítvánnyal arról,
 • hogy az elméletigényes szakmai tárgyakat oktató okleveles egészségtudományi szakemberek közül legalább egy fő rendelkezik pedagógiai végzettséggel, lehetőleg egészségügyi tanári szakképzettséggel,
  • köznevelési intézményben eltöltött min. 5 év szakmai gyakorlattal.

Gyakorlatvezető mentorpedagógus kritériumok

A PTE partnerintézményének gyakorlatvezető mentorpedagógusává válhat az pedagógus, aki rendelkezik:

 • egészségtudományi képzési ágban szerzett oklevéllel/szakképesítéssel,
 • pedagógiai végzettséggel, lehetőleg egészségügyi tanári szakképzettséggel,
  • köznevelési intézményben eltöltött min. 5 év szakmai gyakorlattal.

 

Indoklás:

A közismereti és művészeti tanárképzésben megfogalmazott partnerintézményi és mentorpedagógus elvárás optimális célkritérium, és várhatóan néhány éven (2-4) belül lesznek rá jelentkezők az egészségügyi szakképző iskolák köréből is. A jelenben jelentős támogató tényező azonban az lehetne az egészségügyi tanárképzés partnerintézményi pályázatában, ha az 5 év szakmai gyakorlat mellett nem a szakvizsgát várnánk el, hanem az egészségtudományi képzési ágban szerzett oklevél/szakképesítés mellett megszerzett pedagógus szakképesítést, vagy egészségügyi tanár szakképesítést.

13/2019. (10. 01.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) támogatta az új, 2019. évi partnerintézményi pályázatok kiírását

 • a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak,
 • az óvodapedagógus szak,
 • a tanító szak gyakorlatban való partneri együttműködésre.

14/2019. (10. 01.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) támogatta az új, 2019. évi partnerintézményi pályázatok kiírását a közösségi pedagógiai gyakorlatban való partneri együttműködésre.

 

15/2019. (12. 10.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy  a Pécsi Tudományegyetem tanárképzési partnerintézményi pályázatára 2019. november 20-ig beérkezett pályázatok közül az alábbi intézmények számára javasolja a cím adományozását, az intézményekkel való partneri együttműködést és a mentortanári megbízásokat:

 

Tanárképzés

Pályázó köznevelési intézmény

Település

Fenntartó

Pedagógus

Szakterület

Közismereti

 

 

 

 

 

 

Pécsi Szakképzési Centrum Pollack Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Pécs

Nemzetgazdasági Minisztérium

Csaba Gergő

testnevelés

 

Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium

Kaposvár

Kaposvári Tankerületi Központ

Molnár Anna

földraz, matematika

 

 

 

 

Biróné Horváth Renáta

angol nyelv, olasz nyelv

 

 

 

 

Fenyőné Antal Judit

fizika

 

 

 

 

Szijártó Csaba

informatika, matematika

 

 

 

 

Mezriczky Zsuzsanna Krisztina

magyar nyelv és irodalom

 

 

 

 

Kissné Jánosi Boglárka

vizuális kultúra, tanító

 

Pécsi Belvárosi Általános Iskola

Pécs

Pécsi Tankerületi Központ

Horváth Ágnes

nemzetiségi német nyelv

Művészeti

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium

Pécs

Pécsi Tankerületi Központ

Horváth M. Zoltán

rajz, festészet, grafika

 

 

 

 

Kuti László

szobrászat, rajz

 

 

 

 

Bártfai Zsuzsanna

szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom, karvezetés

Szakmai - Egészségügyi

 

 

 

 

 

 

Széchenyi István Egyetem Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnázium és Szakközépiskola

Győr

Széchenyi István Egyetem

Szentgyörgyi Krisztina

egészségügyi tanár

 

Bajai Szakképzési Centrum Jelky András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Baja

Nemzetgazdasági Minisztérium

Kákonyi Zsuzsanna

egészségügyi tanár

 

16/2019. (12. 10.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy  támogatja a Pécsi Tudományegyetem tanárképzés mentori pályázatára 2019. november 20-ig beérkezett pályázatok közül az alábbi pedagógusok mentortanári megbízásait:

Köznevelési intézmény

Fenntartó

Pedagógus

Szakterület

Pécsi Leőwey Klára Gimnázium

Pécsi Tankerületi Központ

Dr. Magyarlakiné Fekete Adrienne

angol nyelv

 

 

Porkoláb Tamás

matematika, fizika

 

 

Zöldi Éva

francia nyelv

 

 

Simon Péter

fizika

 

17/2019. (12. 10.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa  (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy  a Pécsi Tudományegyetem csecsemő- és kisgyermeknevelési partnerintézményi pályázatára 2019. november 20-ig beérkezett pályázatok közül az alábbi intézmények számára javasolja a cím adományozását, az intézményekkel való partneri együttműködést és a mentori megbízásokat:

Intézmény neve

Fenntartó

Pedagógus

Szakterület

Paksi Bóbita Bölcsőde

Paks Város Önkormányzata

Lukácsi-Magyar Melinda

csecsemő- és kisgyermeknevelő

 

 

Ivusza Judit

csecsemő- és kisgyermeknevelő

Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és óvoda

Bonyhád Város Önkormányzata

Vugrik Kaiser Angéla

csecsemő- és kisgyermeknevelő

 

 

Lőrincz Tamara

csecsemő- és kisgyermeknevelő

 

18/2019. (12. 10.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy a Pécsi Tudományegyetem óvodapedagógus képzési partnerintézményi pályázatára 2019. november 20-ig beérkezett pályázatok közül az alábbi intézmények számára javasolja a cím adományozását, az intézményekkel való partneri együttműködést és a mentori megbízásokat:

Köznevelési intézmény

Fenntartó

Pedagógus

Szakterület

Ladybird angol-magyar Óvoda (Pécs)

Miramond Nonprofit Kft.

Bochnicsek -Tihanyi Noémi

óvodapedagógus

Smartkid Center angol- magyar Óvoda (Pécs)

Smartkid Nonprofit Kft.

Chvojka Lászlóné

óvodapedagógus

 

19/2019. (12. 10.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy a Pécsi Tudományegyetem tanítóképzési partnerintézményi pályázatára 2019. november 20-ig beérkezett pályázatok közül az alábbi intézmények számára javasolja a cím adományozását, az intézményekkel való partneri együttműködést és a mentori megbízásokat:

Köznevelési intézmény

Fenntartó

Pedagógus

Szakterület

Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium

Kaposvári Tankerületi Központ

Horváthné Nyári Éva

tanító

 

 

Kissné Jánosi Boglárka

tanító, tanár (vizuális kultúra)

 

 

Talliánné Papp Emőke

tanító

 

 

Tóthné Czvik Leona Katalin

tanító, gyógypedagógia-tanulásban akadályozottak pedagógiája szak

 

 

Balaton Alíz

tanító

 

 

 

 

 

 

A PTE TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT TANÁCSA

ÁLTAL 2018-BAN HOZOTT ELEKTRONIKUS HATÁROZATOK

 

1/2018. (01. 16.) számú elektronikus határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy támogatja a PTE KPVK pedagógus-továbbképzési program (Táncművészeti és mozgáskultúra fejlesztés) alapítási kérelmének jóváhagyását.

2/2018. (01.23.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy az osztott tanári mesterképzés 2017/18-as tanév tavaszi félévi – elektronikusan előterjesztett – pedagógiai-pszichológiai kurzustervét  és azok oktatóit a TVSZ 11. melléklet 7. § (3) alapján jóváhagyja.

3/2018. (01.23.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy az osztatlan nappali tanári mesterképzés 2017/18-as tanév tavaszi  félévi – elektronikusan előterjesztett – pedagógiai-pszichológiai kurzustervét és azok oktatóit a TVSZ 12. melléklet 9. § (3) alapján jóváhagyja.

4/2018. (01.23.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy a rövid ciklusú tanári mesterképzés 2017/18-as tanév tavaszi  félévi – elektronikusan előterjesztett – pedagógiai-pszichológiai kurzustervét és azok oktatóit a TVSZ 11. melléklet 7. § (3) és a TVSZ 12. melléklet 9. § (3) alapján jóváhagyja.

Lengvárszky Attila oktatási igazgató a fenti határozatokat támogatta azzal a kitétellel, hogy nemmel szavaz „mindazon kurzusok esetében, ahol nincs tantárgyfelelős és/vagy oktató nevesítve a táblázatokban, ide nem értve az oktató esetében a gyakorlatvezető mentorokat, szakvezetőket. Indoklás: ha nem tudjuk, ki lesz a tantárgyfelelős vagy az oktató, nincs kiről szavazni (később kijelölendő oktató).”

5/2018. (03. 07.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúlag (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy támogatja a Természettudományi Kar által előterjesztett Korszerű földrajzi ismeretek és módszerek című pedagógus továbbképzési program akkreditációs kérelmét.

 6/2018. (03. 12.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúlag (11 igen, 0 nem,  0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy támogatja a Természettudományi Kar által előterjesztett a Térképészet, távérzékelés, geoinformatika az általános- és középiskolai oktatásban című pedagógus továbbképzési program akkreditációs kérelmét.

 7/2018. (03. 26.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy támogatja a PTE KPVK tanfolyami pedagógus-továbbképzési program (JÁTÉK ALAPÚ TANULÁS ONLINE ÉS OFFLINE KÖRNYEZETBEN) alapítási kérelmének jóváhagyását.

 8/2018. (04. 25.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy támogatja a Jelentkezés záróvizsgára (osztatlan nappali és rövid ciklusú képzésben) űrlap használatát.

9/2018. (04. 25.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy támogatja az Adatlap az oklevél kiállításához osztatlan tanár szakos hallgatóknak űrlap használatát.

 10/2018. (06. 14.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa szavazati (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy BTK Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szakon a preventív és korrektív pedagógia, pszichológia választáson alapuló ismeretkör indítási kérelmét támogatja.

11/2018. (06. 21.) számú elektronikus határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy elfogadja A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja kitüntetések adományozásáról szóló szabályzatát.

12/2018. (06.21.) számú elektronikus határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja kitüntetések adományozásáról szóló szabályzatában alapított díjak közül – a szabályzatban foglaltaktól eltérő módon - 2018-ban Az Év Mentortanára, Az Év Mentorpedagógusa és Az Év Vezetőtanára elnevezésű kitüntetések átadására kerül sor. A díjakat a Tanárképző Központ főigazgatója adja át a 2018/2019-es tanév őszi félévében, a Tanárképző Központ Tanácsa 2018. június 4-i ülésére beérkezett felterjesztésekben szereplő személyeknek.

13/2018. (06. 21.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy támogatja a PTE MIK Elektronika 30 órás tanfolyami tanár-továbbképzési program alapítási kérelmét.

14/2018. (06. 21.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy támogatja a PTE MIK Elektronika 50 órás tanfolyami tanár-továbbképzési program alapítási kérelmét.

15/2018. (06.29.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy az Bologna rendszerű osztott tanári MA képzés 2018/19-es tanév őszi félévi – elektronikusan előterjesztett – pedagógiai-pszichológiai kurzustervét  és azok oktatóit a TVSZ 11. melléklet 7. § (3) alapján jóváhagyja.

 16/2018. (06.29.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen,  0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy a szakpáros osztatlan tanári mesterképzés 2018/19-es tanév őszi  félévi – elektronikusan előterjesztett – pedagógiai-pszichológiai kurzustervét és azok oktatóit a TVSZ 12. melléklet 9. § (3) alapján jóváhagyja.

 17/2018. (06.29.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy a rövid ciklusú levelező tanári mesterképzés 2018/19-es tanév őszi  félévi – elektronikusan előterjesztett – pedagógiai-pszichológiai kurzustervét és azok oktatóit a TVSZ 11. melléklet 7. § (3) és a TVSZ 12. melléklet 9. § (3) alapján jóváhagyja.

 18/2018. (06.29.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyjaaz (EFOP-3.1.2-16) a „Pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében” projekt keretében az Eszterházy Károly Egyetem alapításában létrejött DHFT, DIM, LIM, MIM, ÉIM és TIM elnevezésű pedagógus-továbbképzési programok indításának kérelmét.

 19/2018. (08. 30.) számú elektronikus határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.1.2.-16-2016-00001 projekt keretében A Gondolkodási képességek fejlesztése a lemorzsolódás megelőzése érdekében elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

 20/2018. (08.30.) számú elektronikus határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.1.2.-16-2016-00001 projekt keretében A tanulók rezilienciájának kialakítása - interkulturális nézőpont a lemorzsolódást megelőző intézményfejlesztésben elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

 21/2018. (08. 30.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.1.2.-16-2016-00001 projekt keretében az Eredményességet javító értékelés a tanórán elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

22/2018. (08. 30.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.1.2.-16-2016-00001 projekt keretében a Kollégiumi neveléssel a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

23/2018. (08. 30.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.1.2.-16-2016-00001 projekt keretében a Konfliktus-kezelés és az érzelmi intelligencia fejlesztése elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

24/2018. (08. 30.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.1.2.-16-2016-00001 projekt keretében a Kooperatív tanulásszervezés az iskolai lemorzsolódás megelőzése érdekében elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

25/2018. (08. 30.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.1.2.-16-2016-00001 projekt keretében a Romológiai alapismeretek - a tanulói lemorzsolódás megelőzése érdekében elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

26/2018. (08. 30.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.2.14-17-2017-00002 projekt keretében az Aktuális trendek a német mint idegen nyelv oktatásában és gyakorlati alkalmazásuk elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

27/2018. (08. 30.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.2.14-17-2017-00002 projekt keretében az Alkotó tanulási módszerek, stratégiák a német nyelvoktatásba elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

28/2018. (08. 30.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.2.14-17-2017-00002 projekt keretében az Élményszerű nyelvoktatás digitális eszközökkel elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

29/2018. (08. 30.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.2.14-17-2017-00002 projekt keretében a Függöny fel! Dramatikus játékok a német nyelv oktatásában elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

30/2018. (08. 30.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.2.14-17-2017-00002 projekt keretében a Kommunikációs és kooperatív technikák a német nyelvtanulásban elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

31/2018. (08. 30.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.2.14-17-2017-00002 projekt keretében a Kompetencia- és készségfejlesztés a német mint második idegen nyelv oktatásában elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

32/2018. (08. 30.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.2.14-17-2017-00002 projekt keretében a Kortárs irodalom a német nyelv tanításában – idegen nyelvi kommunikáció, szociális és kulturális kompetenciák fejlesztése elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

33/2018. (08. 30.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.2.14-17-2017-00002 projekt keretében a Nyitott oktatási formák alkalmazása a német nyelvoktatásban elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

34/2018 (10. 24.) számú elektronikus határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.2.14-17-2017-00002 projekt Az angol íráskészség fejlesztése a digitális eszközhasználat korában elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

 35/2018 (10. 24.) számú elektronikus határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.2.14-17-2017-00002 projekt A beszédértés készség fejlesztésének módszerei internetes anyagok segítségével elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

 36/2018 (10. 24.) számú (elektronikus) határozat:

A Tanárképző Központ Tanácsa (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy jóváhagyja az EFOP-3.2.14-17-2017-00002 projekt az Autentikus narratívák és kulturális tartalmak az angolórán elnevezésű pedagógus-továbbképzési program alapításának és indításának kérelmét.

 

 

 • Elektronikus szavazással hozott határozatok (2015-2018)

 

2015. február

2015. május

2015. június

2015. július 

2015. október

2015. november 

2016. január

2016. február

2016. április

2016. június

2016. augusztus

2016. november

2017. január

2017. június

2017. július

2017. október

2017. november

2018. január

2018. március

2018. április

2018. június

2018. augusztus

2018. október

 

 

 

    

You shall not pass!