DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PEDAGÓGUSKÉPZŐ FÓRUM

Nyomtatóbarát változatPDF változat

VIII. Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum ülése 

2020. december 1. kedd 10.00-12.00 óra ONLINE MS TEAMS  

A fórum témája a pedagógusképzésre, tanárképzésre jelentkezők pályaalkalmasságának a kérdése. Szeretnénk, ha a gondolatébresztő előadás és hozzászólások nyomán párbeszéd alakulna ki a fórum résztvevői között, mely a helyi pedagógusképzések számára is adna segítséget, és az országosan napirenden lévő tanárképzés átalakításához is segítene bennünket állásfoglalás kialakításához.

Mivel az egészségügyi helyzet nem tette lehetővé a rendezvény személyes jelenléttel történő megtartását, ezért a hagyományosan félévente megrendezett fórumot online formában szerveztük meg.

A DRPF témája: Másként tanulók a pedagógusképzésben

A fórum programja és előadója:

  • Köszöntő – Prof. Dr. Fedeles Tamás oktatási rektorhelyettes, PTE
  • Köszöntő - Dr. Gerner Zsuzsanna főigazgató, PTE Tanárképző Központ, a DRPF elnöke
  • Köszöntő – Prof. Dr. Józsa Krisztián, dékán, SZIE Kaposvári Campus, a DRPF társelnöke
  • Kizáró okok helyett alkalmasság/alkalmatlanság szemlélet a pedagógusképzésben - Dr. Gyarmathy Éva klinikai és neveléslélektan szakpszichológus, tudományos főmunkatárs, MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Kutatóintézete
  • Hozzászólások, a résztvevők észrevételei, javaslatai
  • A fórum zárása - Dr. Gerner Zsuzsanna főigazgató, PTE Tanárképző Központ

Felkért hozzászólók:

  • Benkő Vanda főigazgató, Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
  • Magdali Csaba, a PTE Támogató Szolgálat vezetője, szociális szakértő

A DRPF ülésre meghívást kaptak a régió pedagógusképzésben érintett vezetői, oktatási szakemberei, a partnerintézmények, gyakorló iskolák vezetői, pedagógiai oktatási központok és tankerületi központok vezetői.

A Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum (DRPF) 2016-ban jött létre a PTE és a Kaposvári Egyetem együttműködésében. A DRPF közösen megalkotott hosszú távú célja lehetőséget biztosítani a régió köznevelési és pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményei közötti párbeszédre,  egyeztetni a kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztéséről. A fórum jó lehetőséget teremt a régió pedagógusképzési felsőoktatási szakembereinek, a gyakorló- és partnerintézményi vezetőknek, intézményfenntartóknak a személyes (jelen esetben, a körülményekből adódóan online) találkozásra, kapcsolatépítésre, a hálózati együttműködés erősítésére.

 

A járványügyi helyzet miatt a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum 

2020. május 6-ra tervezett tavaszi ülése elnapolásra került.

 

VII. Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum ülése 

 

A 2016-ban létrehozott Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum (DRPF) a Pécsi Tudományegyetem és a Kaposvári Egyetem által közösen kidolgozott stratégia alapján működik. Hosszú távú célja a köznevelési és a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményrendszer kapcsolatának fejlesztése, a pedagógusképzés korszerűsítése, az ehhez szükséges szakmai feltételek megteremtése, valamint a kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése. A Fórum jó lehetőséget teremt a régió pedagógusképzési felsőoktatási szakembereinek, a gyakorló- és partnerintézményi vezetőknek, intézményfenntartóknak a személyes találkozásra, kapcsolatépítésre, a hálózati együttműködés erősítésére.

Az immár hetedik alkalommal megrendezett a szakmai eseményt Dr. Podráczky Judit, a Kaposvári Egyetem újonnan kinevezett oktatási rektorhelyettese nyitotta meg, aki a Fórumnak a dél-dunántúli régióban betöltött egyedülálló szerepét emelte ki. A DRPF a felsőoktatásban és köznevelésben dolgozó szakemberek együttműködését hivatott segíteni, lehetőséget teremt az aktuális kérdések megvitatására, a szakmai eszmecserére.

Dr. Gerner Zsuzsanna, a DRPF elnöke köszöntő szavaiban a pedagógusi pálya szépségeire és nehézségeire is felhívta a figyelmet. Utalt arra, hogy Magyarországon a pedagógusképzés felvilágosodáskori intézményesülése óta különvált az alsófokú pedagógusképzés és a tanárképzés, a képzési tartalom és módszer tekintetében pedig mindig is kettősség volt megfigyelhető: az egyik oldalon a szakmai-diszciplináris tudás helyeződött a középpontba, míg a másikon a tárgyi tudás átadása, a gyermeknevelés. Kiemelte, hogy a gyakorlóiskolák vezetőtanárai és a partnerintézmények mentorpedagógusai meghatározó szerepet játszanak a pedagógusi hivatás megszerettetésében, segítenek abban, hogy a gyakorlatukon levő hallgatók a pályán maradjanak.

Prof. Dr. Józsa Krisztián, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának új dékánja köszöntőjében az alsófokú nevelés központi szerepére hívta fel a figyelmet.

A köszöntők végén Dr. Gerner Zsuzsanna hivatalosan is megköszönte Dr. Podráczky Juditnak a Fórum létrehozásában és a működtetésében végzett munkáját. Ezt követően Prof. Dr. Józsa Krisztiánt, a Fórum új társelnökét, a Pedagógiai Kar új dékánját köszöntötte bízva a további jó együttműködés folytatásában.

A Fórumon Prof. Dr. Steklács János az olvasás – szövegértés mint az oktatási rendszer stratégiai fontosságú területről; Dávid János és Doba László a természettudományos nevelés néhány időszerű kérdéséről és módszereiről; míg Prof. Dr. Csíkos Csaba a matematikai nevelés kutatásának új eredményeiről tartott előadást.

 

A DRPF második felében a partnerintézményi címek átadása következett. A Kaposvár Egyetem 2019 nyarán első alkalommal hirdetett pályázati lehetőséget olyan intézmények részére, akikkel évek óta szoros az együttműködése az Egyetem Pedagógiai Karának. A partnerintézményi pályázat célja olyan partnerintézményi kör kialakítása, melyben a résztvevők elkötelezettek a pedagógusjelöltek szakmai fejlődésének segítésében, mentorpedagógusai pedig elhivatottak a hallgatók felkészítésében. A sikeres pályázat feltétele a kritériumoknak való megfelelés és az együttműködés vállalása volt. Az elnyert cím határozatlan időtartamra szól mindaddig, amíg a pályázatban foglalt követelmények fennállnak, illetve teljesülnek. A partnerintézményt feljogosítja a cím elnyerését igazoló, egyetem által adományozott tábla használatára, elhelyezésére, weblapon történő megjelenítésére. A pályázatok elbírálásáról a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának Képzési Bizottsága döntött, az eredményekről novemberben értesítették ki az intézményeket. Ennek alapján 7 bölcsőde, 10 óvoda, 14 általános iskola és 10 gyógypedagógiai központ kapta meg az elismerő címet. 

 

VI. Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum ülése 

 

A Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum 2019. április 30-án Pécsett ülésezett. A rendezvényen a dél-dunántúli régió köznevelési és pedagógusképzést folytató felsőoktatási szakemberei vettek részt. A Fórum ismét jó lehetőséget teremtett a régió pedagógusképzési felsőoktatási szakembereinek, a gyakorló- és partnerintézményi vezetőknek, intézményfenntartóknak a személyes találkozásra, kapcsolatépítésre, a hálózati együttműködés erősítésére.

A tavaszi ülés központi témája: A felsőoktatási intézmények és a köznevelési intézmények, azok fenntartóinak együttműködése a pedagógus utánpótlás biztosítása érdekében.

A 2016-ban létrehozott Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum a Pécsi Tudományegyetem és a Kaposvári Egyetem által közösen kidolgozott stratégia alapján működik. A Fórum hosszú távú célja a köznevelési és a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményrendszer kapcsolatának fejlesztése, a pedagógusképzés korszerűsítése, az ehhez szükséges szakmai feltételek megteremtése, valamint a kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése. A Fórumban való közreműködésre meghívást kaptak a Pécsi Tudományegyetem és a Kaposvári Egyetem pedagógusképzési szakemberei, a dél-dunántúli tankerületi központok és pedagógiai oktatási központok vezetői, a két egyetem pedagógusképzésben együttműködő gyakorló- és partnerintézményeinek igazgatói.

A Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum ülésen a meghívottakat Prof. Dr. Péley Bernadette, a Pécsi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese, Dr. Gerner Zsuzsanna, a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum elnöke, a PTE Tanárképző Központ főigazgatója, Dr. Podráczky Judit, a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum társelnöke, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának dékánja köszöntötte.

A Fórum első részében a két Egyetem pedagógusképzésért felelős vezetője tartott vitaindító előadást, helyzetképet adott a köznevelés személyi feltételeinek biztosításáról, a hallgatói utánpótlás és a dél-dunántúli régióban nyugdíjba vonuló pedagógusok létszámának várható alakulásáról.

A Fórum második részében pódiumbeszélgetések keretében vitatták meg a résztvevők a tanár-; óvodapedagógus-; tanító- és gyógypedagógus ellátottság kérdését.

 

 

Az ülés időpontja: 2019. április 30. (kedd) 10:00 óra

Az ülés helyszíne: 7622 Pécs, Universitas u. 2/A.

 Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont (mélyföldszinti előadóterem)

 

A rendezvény célja a régió köznevelési intézményei és pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményei közötti együttműködés tovább fejlesztése, a pedagógusképzés aktuális kérdéseinek regionális szintű megvitatása.

A Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum az Egyetem stratégiai döntéseinek megalapozását segítő, véleményező, tanácsadó testület, amelyen részben az Egyetem képviselői, részben külső delegáltak, partnerek vesznek részt.

A meghívottak köre a Pécsi Tudományegyetem és a Kaposvári Egyetem pedagógusképzésben érintett vezetői, oktatási szakemberei, a PTE és a KE regionális partnerintézményeinek, gyakorló iskoláinak a vezetői, pedagógiai oktatási központok és tankerületi központok vezetői.

 

PROGRAM:

9:30–10:00   Regisztráció

10:00–10:20  Köszöntő, műsor                                                              

Dr. PÉLEY Bernadette, a Pécsi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese                                                                       

Dr. GERNER Zsuzsanna, a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum elnöke, a Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központjának főigazgatója                                                                        

Dr. PODRÁCZKY Judit a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum társelnöke, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának dékánja     

10:20–10:50  A felsőoktatási intézmények és a köznevelési intézmények, azok fenntartóinak együttműködése a pedagógus utánpótlás biztosítása érdekében – vitaindító előadás                            

10:50–11:00 A szekciók elfoglalása

11:00–12:00 Pódiumbeszélgetések a szekciókban

 

1.       Tanár és gyógypedagógus szekció–Pedagógushiány

Helyszín: Konferenciaterem I. (főbejárati szint)                                                                                                                                            

Moderátor: Dr. Gerner Zsuzsanna főigazgató, PTE Tanárképző Központ

A pódiumra meghívott iskolaigazgatók, fenntartók

Résztvevők az érdeklődő meghívottak

2.       Óvodapedagógus, tanító és gyógypedagógus szekció–Pedagógushiány              

Helyszín: Konferenciaterem II. (főbejárati szint)                                                                                                                                           

Moderátor: Dr. Podráczky Judit dékán, KE Pedagógiai Kar

A pódiumra meghívott igazgatók, fenntartók

Résztvevők az érdeklődő meghívottak

12:10–12:40 A pódiumbeszélgetéseken elhangzottak összegzése, megosztása a résztvevőkkel, a rendezvény zárása (mélyföldszinti előadóterem)                                                                                                                                                                                       

12:45 –  Szendvics büfé ebéd

 

Az ülésről  készült fotók:

https://tanarkepzokozpont.pte.hu/content/del-dunantuli-regionalis-pedagoguskepzo-forum-2019-aprilis-30

A Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum újabb üléséről készült film az alábbi linken érhető el:

https://youtu.be/bUYqDuRws7w

Készítette és közzétette: PTE UNIVTV 2019. április 30.

 

A Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum ülései

 

  V. ÜLÉS 2018. NOVEMBER 29. PÉCS

 

A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja 2018. november 29-én újabb fórumot rendezett a dél-dunántúli régió köznevelési és pedagógusképzést folytató felsőoktatási szakemberei számára. A Fórum ismét jó lehetőséget teremtett a régió pedagógusképzési felsőoktatási szakembereinek, a gyakorló- és partnerintézményi vezetőknek, intézményfenntartóknak a személyes találkozásra, kapcsolatépítésre, a hálózati együttműködés erősítésére.

 A 2016-ban létrehozott Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum a Pécsi Tudományegyetem és a Kaposvári Egyetem által közösen kidolgozott stratégia alapján működik. A Fórum hosszú távú célja a köznevelési és a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményrendszer kapcsolatának fejlesztése, a pedagógusképzés korszerűsítése, az ehhez szükséges szakmai feltételek megteremtése, valamint a kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése. A Fórumban való közreműködésre meghívást kapnak a Pécsi Tudományegyetem és a Kaposvári Egyetem pedagógusképzési szakemberei, a dél-dunántúli tankerületi központok és pedagógiai oktatási központok vezetői, a két egyetem pedagógusképzésben együttműködő gyakorló- és partnerintézményeinek igazgatói.

Az ez alkalommal a Zsolnay Negyedbe összehívott Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum ülésének első részében került sor az új PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE címek ünnepélyes átadására. A Tanárképző Központ és az Alsófokú Pedagógusképzési Alközpont 2018. évi pályázatán újabb 34 köznevelési intézmény, oktató-nevelő munkát végző civil szervezet, alapítvány lett a PTE pedagógusképzés gyakorlóhelye.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 2019. évtől a tanárképzésben együttműködő új PARTNERINTÉZMÉNYEI:

 

 A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola Alsószentmártoni Telephelye

Baranyai Református Egyházmegye Levéltára

Barcsi Deák Ferenc Általános Iskola

Barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium

Berkesdi Fekete István Általános Iskola

Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola

Dienes Valéria Általános Iskola Valéria Dienes Grundschule

Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda

Dr. Mező Ferenc Gimnázium

Dunaföldvár Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola

Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola

Magyarmecskei Általános Iskola

Médianegyed Egyesület

Ófalui Német Nemzetiségi Kétnyelvű Óvoda és Mini Bölcsőde

Olaszi Általános Iskola

Pécsi SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Szakgimnáziuma

Rátgéber Kosárlabda Akadémia

Siklósi Óvoda és Bölcsőde Köztársaság Téri Tagóvodája

Siklósi Óvoda és Bölcsőde Székhely

Szekszárdi Garay János Általános Iskola és AMI

Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája 

Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző Iskola

Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általános Iskola és AMI

Szent Imre Általános Iskola és Óvoda

Szent József Iskolaközpont Szent Rita Katolikus Tagóvodája

Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Vajszlói Kodolányi János Általános Iskola

Városközponti Óvoda Belvárosi Tagóvodája

Würtz Ádám Általános Iskola és AMI

Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola Bolyai János Tagintézménye

 

A Fórum második részében pódiumbeszélgetések keretében vitatták meg a résztvevők a pedagógusképzés aktuális kérdéseit, a dél-dunántúli régió köznevelési igényeinek és a régió pedagógusképzési kínálatának a hatékonyságát. A két egyetem képzési portfóliójához igazodva három pódiumbeszélgetésre került sor egyidőben, a tanárképzés, az alsófokú pedagógusképzés és a gyógypedagógusképzés vonatkozásában.

A Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum működéséről a Tanárképző Központ honlapján található további információ: http://tanarkepzokozpont.pte.hu/

http://tanarkepzokozpont.pte.hu/del-dunantuli-regionalis-pedagoguskepzo-forum

 

 Az ülésről készült fotókat Hámori Gábor készítette:

http://tanarkepzokozpont.pte.hu/del-dunantuli-regionalis-pedagoguskepzo-...

 

 

IV. ÜLÉS 2018. MÁJUS 31. KAPOSVÁR 

 

 

A PTE Tanárképző Központ és a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara 2018. május 31-án tartotta meg   Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum (továbbiakban: DRPF) soron következő rendezvényét a Pécsi Tudományegyetem és a Kaposvári Egyetem pedagógusképzési szakemberei, a dél-dunántúli tankerületi központok és pedagógiai oktatási központok vezetői, a két egyetem pedagógusképzésben együttműködő gyakorló- és partnerintézményeinek igazgatói számára.

A meghívottakat Prof. Dr. Szávai Ferenc, a Kaposvári Egyetem rektora, dr. Gerner Zsuzsanna, a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum elnöke, a PTE Tanárképző Központ főigazgatója és dr. Podráczky Judit, a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum társelnöke, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának dékánja köszöntötte. 

Mindhárom köszöntőben elhangzott, hogy mennyire fontos és aktuális a Fórum ülésének témája: a mindenkit érintő Digitális Gyermekvédelmi Stratégia. Dr. Gerner Zsuzsanna külön is megköszönte, hogy ebben a félévben a Kaposvári Egyetem Pedagógia Kara ad helyet a DRPF ülésének és így folytatódhat a két Egyetem együttműködése a Dél-Dunántúli régióban. Beszédében hangsúlyozta, hogy a szakemberek szerint a kulcs abban van, hogy a gyerek mennyire tanul meg kritikus felhasználója lenni a digitális eszközöknek. Hiszen ezen eszközök terjedése az iskolában és később a munkahelyen elkerülhetetlen, ezért a gyerekeket elzárni a digitális eszközök használatától lehetetlen és értelmetlen vállalkozás volna. A digitális eszközök tudatos és kritikus felhasználására a gyerekeket nevelni kell.

Pálfi Erika, az EMMI Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztályának főosztályvezetője előadásában bemutatta, hogy az oktatáspolitika a 1488/2016. (IX. 2.) Korm. határozatával törekszik a gyermekek számára biztonságos internet szolgáltatás megteremtésére. A tudatos és értékteremtő internethasználat elsajátítását szeretné megteremteni a Digitális Jólét Program részeként elfogadott Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája keretében.

Poór Csaba, az Új Nemzedék Központ Kommunikációs Tanácsadója lendületes prezentációjában a Digitális Immunerősítő Program (DIP) elmúlt egy évben kitűzött céljait, a megvalósult eredményeket, mutatta be, rámutatott az internethasználat során ránk leselkedő veszélyekre. A DIP az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Új Nemzedék Központ széleskörű stratégiai összefogása, együttműködése, amely 2017 tavaszán több éven át tartó edukációs programot hirdetett a fiatalok digitális védelme érdekében. A cél olyan jó gyakorlatok megfogalmazása és bemutatása, amellyel értékteremtő és biztonságos módon használható az online tér.

Márhoffer Nikolett PTE BTK Neveléstudományi Intézet tanársegédje tudományos oldalról közelítette meg a témát; Digitális tananyagok jóváhagyása Magyarországon címmel tartotta meg előadását.

 

III. ÜLÉS  2017. NOVEMBER 30.

A PTE Tanárképző Központ 2017. november 30-án Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórumot szervezett a Pécsi Tudományegyetem és a Kaposvári Egyetem pedagógusképzési szakemberei, a dél-dunántúli tankerületi központok és pedagógiai oktatási központok vezetői, a két egyetem pedagógusképzésben együttműködő gyakorló és partnerintézményeinek igazgatói számára.

A meghívottakat dr. Berke Gyula, a PTE oktatási rektorhelyettese, dr. Gerner Zsuzsanna, a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum elnöke, a PTE Tanárképző Központ főigazgatója és dr. Podráczky Judit, a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum társelnöke, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának dékánja köszöntötte.  Dr. Podráczky Judit dékán külön köszöntötte Prof. dr. Font Márta professzor asszonyt, a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum alapító elnökét, a Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központjának első főigazgatóját, aki az elmúlt évtizedek során sokat tett a tanárképzés fejlesztéséért, a felsőoktatás és a köznevelés regionális együttműködéséért, a Fórum és a PTE Tanárképző Központ létrehozásáért.

Dr. Gerner Zsuzsanna kiemelte, hogy az ülés témája arra az alaphipotézisre reflektál, mely szerint a tanulók élethelyzetével kapcsolatos előnyök és hátrányok bonyolult hatásmechanizmusokon keresztül befolyásolják a tanulók iskolai pályafutását, illetve hogy a társadalmi egyenlőtlenségek az iskolarendszeren keresztül újratermelődnek, ha nem teszünk ez ellen. A társadalmi problémák kezelésében ma jelentős szerepe van az oktatásnak, az oktató-nevelő munkának, az oktatási intézményeknek. Pedagógiai és más eszközökkel az intézményekben dolgozó pedagógusok és munkatársaik sokat tehetnek és tesznek a társadalmi feszültségek kezelése, a leszakadó, veszélyeztetett helyzetben lévő tanulók hátrányainak csökkentése érdekében.

A DRPF tematikus napján olyan projektek bemutatására került sor, melyek hozzájárulnak az oktatási egyenlőtlenségek mérsékléséhez, és segítik a leghátrányosabb helyzetű tanulókat a munkaerőpiacon nélkülözhetetlen tudás és végzettség megszerzésében.

A Fórumon Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese az EFOP-3.1.7-16 Esélyteremtés a köznevelésben” pályázatról, dr. Mrázik Julianna az EFOP-3.1.2. projekt szakmai vezetője „A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben” című pályázatról, dr. Berkics Erika szakmai vezető az EFOP-3.2.14-17 „Nyelvtanulással a boldogulásért” pályázatról tartott tájékoztatót. A már elindult vagy most induló pályázati fejlesztések egyaránt érintik a régió két felsőoktatási intézményét és Baranya, Somogy, Tolna megye köznevelési intézményeinek jelentős részét, mely intézmények, mint konzorciumi, vagy mint megvalósításba bevont partnerek vesznek részt a projektekben.

A Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum ülése keretében, annak részeként kerül sor az új PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE címek ünnepélyes átadása is. A PTE Tanárképző Központ harmadik éve hirdeti meg pályázatát a tanárképzés szakmai gyakorlataiban való partneri együttműködésre. A pályázat célja olyan partnerintézményi kör kialakítása, melyben a partnerek elkötelezettek a pedagógusjelöltek szakmai fejlődésének támogatásában, mentorpedagógusai pedig elhivatottak a hallgatók felkészítésében.

Az idei évben a Tanárképző Központ és a szekszárdi képzési hely Alsófokú Pedagógusképzési Alközpontja közösen írta ki a partnerintézményi pályázatot, egységesen a tanárképzés és az alsófokú pedagógusképzés, a tanítóképzés, az óvodapedagógusképzés, csecsemő- és kisgyermeknevelési szakok gyakorlataiban való együttműködésre.

A rendezvényen ünnepélyes keretek között vehette át az új 41 nyertes intézmény az együttműködést jelképező partnerintézményi táblát. Az elmúlt évek hálózati fejlesztései nyomán összesen 121 partnerintézményi címmel rendelkező köznevelési intézmény, szervezet és mintegy 250 mentorpedagógus vesz részt a PTE pedagógusképzési szakok gyakorlatainak a vezetésében.

A Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum üléséről készült fotókat Hámori Gábor készítette:

 

http://tanarkepzokozpont.pte.hu/del-dunantuli-regionalis-pedagoguskepzo-...

A videot készítette és közzétette: PTE UNIVTV 2017. november 30.

https://youtu.be/S6rbRYJDuZg

 

II. ÜLÉS 2017. ÁPRILIS 20.

REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN

A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja szervezésében 2017. április 20-án tartotta a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum (DRPF) soron következő rendezvényét a régió felsőoktatási és köznevelési szakemberei számára. A mintegy hatvan résztvevő előadásokat, tájékoztatókat hallgathatott meg a pedagógusképzés aktuális kérdéseiről és a köznevelés oktatásirányításának helyi feladatairól. 

A DRPF a PTE és a Kaposvári Egyetem pedagógusképzési szakembereinek testülete, amely kapcsolatot tart a régió szakembereivel. A rendezvényen részt vettek a dél-dunántúli tankerületi központok és oktatási központok vezetői, a két egyetem pedagógusképzési szakmai gyakorlataiban együttműködő gyakorló iskoláinak és partnerintézményeinek igazgatói is.  A megjelenteket a PTE Tanárképző Központ részéről Prof. Dr. Font Márta főigazgató, a DRPF elnöke és a Kaposvári Egyetem részéről Bencéné dr. Fekete Andrea oktatási dékánhelyettes köszöntötte.

 Dr. Stéger Csilla, az Oktatási Hivatal felsőoktatási elnökhelyettese a tanárképzés aktuális kérdéseiről tartott előadást. Kiemelte a képzőhelyek és a köznevelés, a partnerintézményekkel való együttműködés fontosságát, megnövekedő szerepét.

Dr. Mrázik Julianna, a PTE BTK Neveléstudományi Intézet intézetigazgató helyettese, A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében c. EFOP-3.1.2.-16 pályázat szakmai vezetője, a projekt várható feladatairól, a partneriskolákkal való együttműködés lehetőségeiről adott tájékoztatást

Ritter Betty, a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője az Oktatási Hivatal támogató tevékenységéről, míg Dr. Kis Szilvia, a Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője az Oktatási Hivatal korai iskolaelhagyás megelőzését szolgáló pedagógiai támogató rendszerének szolgáltatásairól adott áttekintést. Páva Péter, a Pécsi Tankerületi Központ igazgatója pedig ismertette a tankerületi átszervezésekkel megváltozott, kibővült helyi fenntartói feladatokat, a tankerület működési struktúráját.

A jelenlévők hasznosnak értékelték a rendezvényt, fontosnak tartják a felsőoktatás és a köznevelés közötti párbeszéd lehetőségét, a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum rendszeressé váló szakmai találkozóit.

 A testület működéséről a Tanárképző Központ honlapján található további információ: http://tanarkepzokozpont.pte.hu/

 

 I. ALAPÍTÓ ÜLÉS 2016. DECEMBER 8.

 

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PEDAGÓGUSKÉPZŐ FÓRUM ÜGYRENDJE

Hatályba lépett 2016. december 8-án a DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS PEDAGÓGUSKÉPZŐ FÓRUM alakuló ülésén.

A Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum (DRPF) alakuló ülésére került sor 2016. december 8-án. A Fórum nem előzmények nélkül szerveződött, alapját a két TÁMOP pályázat során (2009-2011, 2014-2015) dolgozta ki a Pécsi Tudományegyetem és a Kaposvári Egyetem munkatársaiból álló konzorcium. Az első projektben létrehozott testület még az osztott tanárképzés feladataira épült. Az osztatlan tanárképzés bevezetése 2013-ban, illetve a Tanárképző Központok kialakítása lényegesen megváltoztatta a körülményeket. A második pályázatban kidolgozott alapelvek mentén, szenátusi jóváhagyással jött létre az új testület, amelynek ügyrendjét a Fórum első összejövetelén hagyták jóvá a tagok.

1/2016. (12. 08.) számú állásfoglalás: A Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum tagjai egyhangúan (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) elfogadták a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum ügyrendjét.

Az ügyrend aláírásra került Dr. Berke Gyula oktatási rektorhelyettes Pécsi Tudományegyetem, Prof. Dr. Szávai Ferenc rektor Kaposvári Egyetem, Prof. Dr. Font Márta elnök, Dr. Podráczky Judit társelnök által.

 

 

You shall not pass!