Pályázati kiírás - Tanítóképzés

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE

cím elnyerésére

 

A pályázat célja a PTE Partnerintézményi hálózat bővítése, olyan újabb köznevelési intézmények bevonása a hálózatba, mely intézmények elkötelezettek a pedagógusjelöltek szakmai fejlődésének támogatásában, mentorpedagógusai pedig elhivatottak a hallgatók felkészítésében.

A sikeres pályázat feltétele a kritériumoknak való megfelelés és az együttműködés vállalása.

Sikeres pályázat esetén az elnyert cím 2021. január 1-től határozatlan időtartamra, a partnerintézményekkel, ill. a mentorpedagógusokkal szemben támasztott követelmények fennállása/teljesülése idejére szól, és az intézményt feljogosítja a cím elnyerését igazoló, az Egyetem által adományozott tábla használatára, a táblának az intézmény falán való elhelyezésére, weblapon történő megjelenítésére.

A PTE PARTNERINTÉZMÉNYE címmel rendelkező intézményeknek nem kell újból pályázniuk, amennyiben a pályázati feltételeknek továbbra is megfelelnek. Új mentorpedagógus pályázatát benyújthatják, a kiírásban szereplő dokumentumok beküldésével.

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. október 30. péntek

 

A pályázat beérkezéséről elektronikus úton visszajelzést küldünk.

 

A partnerintézményi pályázat elbírálója a PTE Tanárképző Központ Tanácsa. A pályázat eredményéről 2020 novemberében küldünk értesítést.

 

A pályázati kiírások és a mellékletek megtalálhatók a Tanárképző Központ  és a PTE KPVK Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet honlapján is szíves tájékoztatásul. További információk az alábbi elérhetőségeken kérhetők:

PTE Tanárképző Központ

Pécs, Vasvári Pál u. 4. 7622

Tel.: (72) 501-500/12433

E-mail: tanarkepzo.kozp@pte.hu

Honlap: http://tanarkepzokozpont.pte.hu/

 

PTE KPVK Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet

7100   Szekszárd, Rákóczi út 1. 

Tel.: +36-74/ 528-300/1116

Mobil: +36-30/9362 495

E-mail: mozolai @kpvk.pte.hu

Honlap: http:/https://kpvk.pte.hu/pedagoguskepzo_alkozpont

 

 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE - PÁLYÁZAT

TANÍTÓKÉPZÉS

Pályázati feltételek: a Partnerintézményi kritériumoknak és a Gyakorlatvezető mentorpedagógus kritériumoknak való megfelelés, az együttműködés vállalása.

Partnerintézményi kritériumok

A PTE partnerintézményévé válhat az a köznevelési intézmény,

·       

amely pedagógus jelölteket fogad az Egyetemről a tanítóképzés előírt szakmai gyakorlatainak teljesítésére.

Rendelkezik:

·       

a fenntartó hozzájárulásával;

·       

a pedagógusközösség hozzájárulásával;

·       

intézményi szakmai ajánlattal, amely tartalmazza, hogy

§ 

mely alapfeladatokat lát el,

§ 

mely alapfeladatok ellátásához, milyen nevelési-oktatási módszereket alkalmaz,

§ 

milyen egyedi, példaértékű pedagógiai tevékenységekkel, nevelési-oktatási programokkal rendelkezik,

§ 

milyen, a tudás megosztására alkalmas pedagógiai hálózatban, oktatásfejlesztési programokban, mely módszerek átadásában és beépítésében rendelkezik gyakorlattal,

§ 

a hallgatók szakmai gyakorlatának teljesítését milyen szervezeti keretek és milyen oktatásszervezési formák között tudja biztosítani;

§ 

legalább egy pedagógus rendelkezik olyan pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés során szerzett szakképzettséggel, amelyben a gyakorlatvezető mentori ismeret legalább 55 kredit értékben szerepel,

§ 

a pedagógus jelöltek befogadására alkalmas munkakörülményekkel (épülettel és megbeszélésekre, felkészülésre alkalmas helyiséggel, a pedagógus jelöltek tájékoztatásához és a gyakorlat teljesítéséhez szükséges iskolai dokumentumokkal, segédanyagokkal, informatikai eszközökkel);

Előnyt jelent, ha a partnerintézmény rendelkezik

·       

referencia intézményi címmel.

Nyilatkozik arról, hogy

·       

a fenti kritériumoknak megfelel, vagy azokat a keret-megállapodás megkötésétől számított egy éven belül teljesíti,

·       

a partnerintézményi elektronikus adatbázisban adatait az Egyetem közzé teheti,

·       

intézményi szinten kapcsolatot tart a gyakorlat egyetemi szervezőjével.

 

Gyakorlatvezető mentorpedagógus kritériumok

A gyakorlatvezető mentorpedagógus rendelkezik

·       

olyan pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés során szerzett szakképzettséggel, amelyben a gyakorlatvezető mentori ismeret legalább 55 kredit értékben szerepel, vagy igazolással rendelkezik arról, hogy az ez irányú képzést elkezdte;

·       

pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év kiemelkedő szakmai gyakorlattal, intézményvezetői ajánlással,

·       

szakmai bemutatkozó anyaggal, mely röviden tartalmazza, mely tanítói kompetenciák fejlesztését tudja személyesen a leghatékonyabban támogatni.

 

Nyilatkozik arról,

·       

hogy a fenti kritériumoknak megfelel, vagy azokat egy éven belül teljesíti.

Vállalja, hogy

·       

kapcsolatot tart a pedagógusjelölt gyakorlati munkájának szakmai irányításáért, koordinálásáért felelős gyakorlatvezető egyetemi oktatóval,

·       

részt vesz a PTE által rendezett mentorálással, illetve az intézményi szakmai gyakorlattal kapcsolatos szakmai műhelyeken,

·       

munkájáról szakmai bemutatkozó anyagot készít, mely röviden tartalmazza, mely pedagógus kompetenciák fejlesztését tudja a hallgatóval való együttműködésben a leghatékonyabban támogatni,

§ 

nyilatkozatát, szakmai bemutatkozó anyagát, elérhetőségét az Egyetem partnerintézményi adatbázisban közzé teheti.

 

A pályázati kiírás mellékletei:

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok (pályázati dokumentumok):

Elektronikusan:

Kísérőlevél, a levél tárgyában megjelölve: „PTE Partnerintézménye pályázat- Tanítóképzés”, a levélhez csatolva az alábbiakat:

Egy db dokumentum PDF formátumban (ahol szükséges pecséttel, aláírással ellátva), a fájl címében a pályázó intézmény nevének a megjelölésével

·       

Adatlap

·       

Intézményi szakmai ajánlat (hozzácsatolva elért címeket, eredményeket igazoló dokumentumokat)

·       

Gyakorlatvezető mentorpedagógus megbízás(ok)

Egy db PDF formátumban legalább egy fő gyakorlatvezető mentorpedagógus pályázata (ahol szükséges pecséttel, aláírással ellátva,) a fájl címében a pedagógus nevének a megjelölésével, több pályázó pedagógus esetében külön-külön PDF

·       

Gyakorlatvezető mentorpedagógus nyilatkozata

·       

Gyakorlatvezető mentorpedagógus szakmai bemutatkozó anyaga

·       

Gyakorlatvezető mentorpedagógus(ok) szakmai önéletrajza (lehetőleg Europass önéletrajz)

·       

Tanúsítvány másolat a kiírásban szereplő végzettségről

·       

Vezetői ajánlás

Word (.doc vagy .docx) kiterjesztésben (aláírások nélkül)

·       

Adatlap

·       

Intézményi szakmai ajánlat

·       

Gyakorlatvezető mentorpedagógus megbízás(ok)

 

A pályázati dokumentációt elektronikus úton a mozolai@kpvk.pte.hu címre kérjük elküldeni. 

  

You shall not pass!