Pécsi Tudományegyetem

Tanárképző Központ

 

ÚJ PARTNERINTÉZMÉNYE PÁLYÁZAT KIÍRÁS-TANÁRKÉPZÉS

Nyomtatóbarát változatPDF változat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE

cím elnyerésére

Baranya-Somogy-Tolna-Zala megye köznevelési intézményei részére

A pályázat célja a PTE Partnerintézményi hálózat bővítése, olyan újabb köznevelési intézmények bevonása a hálózatba, mely intézmények elkötelezettek a pedagógusjelöltek szakmai fejlődésének támogatásában, mentorpedagógusai pedig elhivatottak a hallgatók felkészítésében.

A sikeres pályázat feltétele a kritériumoknak való megfelelés és az együttműködés vállalása.

Sikeres pályázat esetén az elnyert cím 2019. január 1-től határozatlan időtartamra, a partnerintézményekkel, ill. a mentorpedagógusokkal szemben támasztott követelmények fennállása/teljesülése idejére szól, és az intézményt feljogosítja a cím elnyerését igazoló, az Egyetem által adományozott tábla használatára, a táblának az intézmény falán való elhelyezésére, weblapon történő megjelenítésére.

A PTE PARTNERINTÉZMÉNYE címmel rendelkező intézményeknek nem kell újból pályázniuk, amennyiben a pályázati feltételeknek továbbra is megfelelnek. Új mentorpedagógus pályázatát benyújthatják, a kiírásban szereplő dokumentumok beküldésével.

A pályázat beérkezésének határideje (elektronikus és postai úton egyaránt):

2018. október 31. szerda

A pályázat beérkezéséről elektronikus úton visszajelzést küldünk.

 

A partnerintézményi pályázat elbírálója a PTE Tanárképző Központ Tanácsa. A pályázat eredményéről 2018 novemberében küldünk értesítést.

 

A pályázati kiírás és mellékletei megtalálhatók a Tanárképző Központ honlapján is szíves tájékoztatásul. További információk az alábbi elérhetőségeken kérhetők:

 

PTE Tanárképző Központ

Pécs, Vasvári Pál u. 4. 7622

Tel.: (72) 501-500/12433

E-mail: tanarkepzo.kozp@pte.hu

Honlap: http://tanarkepzokozpont.pte.hu/

 

 

 

 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE PÁLYÁZAT

TANÁRKÉPZÉS

Pályázati feltételek: a Partnerintézményi kritériumoknak és a Gyakorlatvezető mentorpedagógus kritériumoknak való megfelelés, az együttműködés vállalása.

Partnerintézményi kritériumok

A PTE partnerintézményévé válhat az a

 • köznevelési intézmény, mely pedagógus jelölteket fogad az Egyetemről a tanárképzésben előírt szakmai gyakorlat teljesítésére.

Rendelkezik:

 • a fenntartó hozzájárulásával;
 • a pedagógusközösség hozzájárulásával;
 • intézményi szakmai ajánlattal, mely tartalmazza, hogy
  • mely alapfeladatokat lát el,
  • mely alapfeladatok ellátásához, milyen nevelési-oktatási módszereket alkalmaz,
  • milyen egyedi, példaértékű pedagógiai tevékenységekkel, nevelési-oktatási programokkal rendelkezik,
  • milyen, a tudás megosztására alkalmas pedagógiai hálózatban, oktatásfejlesztési programokban, mely módszerek átadásában és beépítésében rendelkezik gyakorlattal,
  • a hallgatók szakmai gyakorlatának teljesítését milyen szervezeti kertek és milyen oktatásszervezési formák között tudja biztosítani;
  • tanúsítvánnyal arról, hogy legalább egy pedagógus szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezető mentortanári szakterületen vagy aPedagógus szakvizsga – mentor és vezetőtanári ismeretek specializációval szakképzettséget megszerezte, vagy igazolással rendelkezik arról, hogy az ez irányú képzést elkezdte;
  • gyakorlatvezető mentorpedagógus megbízás(ok)kal, a megbízott pedagógus (ok) szakmai életrajzával;
  • a pedagógus jelöltek befogadására alkalmas munkakörülményekkel (épülettel és megbeszélésekre, felkészülésre alkalmas helyiséggel, a pedagógus jelöltek tájékoztatásához és a gyakorlat teljesítéséhez szükséges iskolai dokumentumokkal, segédanyagokkal, informatikai eszközökkel);

Előnyt jelent, ha a partnerintézmény rendelkezik

 • gyakorló iskolai,
 • referencia intézményi,
 • mentoráló intézmény címmel,
 • HEFOP vagy TÁMOP projektben vagy más, kompetencia alapú oktatást támogató programban szerzett gyakorlattal.

 

Nyilatkozik arról, hogy

 • a fenti kritériumoknak megfelel, vagy azokat a keret-megállapodás megkötésétől számított egy éven belül (a mentortanári szakvizsgáról vagy Pedagógus szakvizsga – mentor és vezetőtanári ismeretek specializációról tanúsítvány vagy a tanulmányok elkezdéséről igazolás bemutatásával) teljesíti,
 • a partnerintézményi országos elektronikus adatbázisban adatait az Egyetem közzé teheti,
 • intézményi szinten kapcsolatot tart a gyakorlat egyetemi szervezőjével.

 

Gyakorlatvezető mentorpedagógus kritériumok

A PTE partnerintézményének gyakorlatvezető mentorpedagógusává válhat az pedagógus, aki

 • a hallgató gyakorlatával összefüggő minden nevelési, oktatási tevékenység koordinálója, a hallgatói egyéni fejlődési terv megvalósításának szakmai támogatója;
 • képes irányítani a gyakorlati képzésében a hallgatók szakmai munkáját,
 • támogatja a pedagógusjelöltet a tanítás tervezésében, látogatja a jelölt óráit, alkalmat ad az önreflexióra a fejlesztő értékelés elveinek megfelelően bátorítja a jelöltet, kiemeli erényeit és tanácsot ad a tapasztalt hiányosságok korrekciójához;
 • szakmailag, módszertanilag jól felkészült, pedagógus kompetenciáit folyamatosan fejleszti és legjobb tudása szerint eredményesen alkalmazza tanítványai körében a tantermi gyakorlatban,
 • segíti a hallgató egyéni fejlesztési tervének kidolgozását, a hallgató kompetencia térképének pontosítását;
 • az intézménye szakmai fejlesztésének aktív résztvevője,
 • a gyakorlat végén rövid jellemzést, értékelést ad a hallgató és a gyakorlatvezető oktató részére.

 

Rendelkezik:

 • nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben szerzett 10 év szakmai gyakorlattal,
 • az intézményvezető ajánlásával,
 • Pedagógus II. minősítéssel,
 • szakvizsgázott pedagógus szakképzettséggel - gyakorlatvezető mentortanári szakterületen vagy aPedagógus szakvizsga – mentor és vezetőtanári ismeretek specializációval,
 • szakmai bemutatkozó anyaggal, mely röviden tartalmazza, mely tanári kompetenciák fejlesztését tudja a hallgatóval való együttműködésben a leghatékonyabban támogatni.

Vállalja, hogy

 • kapcsolatot tart a pedagógusjelölt gyakorlati munkájának szakmai irányításáért, koordinálásáért felelős gyakorlatvezető egyetemi oktatóval,
 • részt vesz a PTE által rendezett mentorálással, illetve az intézményi szakmai gyakorlattal kapcsolatos szakmai műhelyeken,
 • a partnerintézményi országos elektronikus adatbázisban adatait az egyetem közzé teheti.

 

Nyilatkozik arról,

 • hogy a fenti kritériumoknak megfelel vagy azokat a partnerintézményi keret-megállapodás megkötésétől számított egy éven belül teljesíti (a mentortanári szakvizsgás képzést egy éven belül elkezdi).

 

 

A pályázati kiírás mellékletei:

 

Pályázati dokumentumok

 

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok (pályázati dokumentumok, a pályázati kiírás mellékletei):

Elektronikusan:

Kísérőlevél, a levél tárgyában megjelölve: „PTE Partnerintézménye Pályázat-Tanárképzés”, a levélhez csatolva az alábbiakat:

Külön-külön egy-egy PDF formátum dokumentumban (ahol szükséges pecséttel, aláírással ellátva), a fájl címében a pályázó intézmény nevének a megjelölésével

 • Szándéknyilatkozat
 • Adatlap
 • Intézményi szakmai ajánlat (hozzácsatolva elért címeket, eredményeket igazoló dokumentumokat)
 • Gyakorlatvezető mentorpedagógus megbízás(ok)

Külön-külön egy-egy PDF formátum dokumentumban legalább egy fő gyakorlatvezető mentorpedagógus pályázata (ahol szükséges pecséttel, aláírással ellátva,) a fájlok címében a pedagógus nevének a megjelölésével, több pályázó pedagógus esetében is 4 -4 db külön-külön PDF dokumentumban

 • Gyakorlatvezető mentorpedagógus nyilatkozata (szakvizsgával vagy vállalással)
 • Gyakorlatvezető mentorpedagógus szakmai bemutatkozó anyaga
 • Gyakorlatvezető mentorpedagógus szakmai önéletrajza (lehetőleg Europass önéletrajz)
 • Tanúsítvány másolat a szükséges szakvizsgás végzettségről, amennyiben a szakvizsgával rendelkezik

Word (.doc vagy .docx) kiterjesztésben (aláírások nélkül) a fentiek közül:

 • Adatlap
 • Intézményi szakmai ajánlat
 • Gyakorlatvezető mentorpedagógus megbízás(ok)

Postai úton „PTE Partnerintézménye pályázat-Tanárképzés” megjelöléssel (ahol szükséges pecséttel, aláírással ellátva)

 • Szándéknyilatkozat 
 • Gyakorlatvezető mentorpedagógus nyilatkozata (szakvizsgával vagy vállalással)
 • Gyakorlatvezető mentorpedagógus szakmai bemutatkozó anyaga

 

A pályázati dokumentációt elektronikus és részben postai úton kell beküldeni a

tanarkepzo.kozp@pte.hu címre.

 

Postacím: Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központ Pécs, Vasvári Pál u. 4. 7622

 

A postai úton beküldött dokumentumok csak az elektronikusan határidőre beküldött pályázati dokumentációval együtt érvényesek.

 

 

 

You shall not pass!