2013.- SZAKMAI TANÁRKÉPZÉS Közösségi pedagógia gyakorlat

Közösségi pedagógia gyakorlat

 

Kreditszáma: 2

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Tantárgy tantervi helye (hányadik félév): II. szemeszter

Előtanulmányi feltételek: Iskola és társadalom

Óraszám: nappali képzésben: 24 óra, levelező képzésben: 12 óra.

 

Tantárgyleírás:

A hallgató a gyakorlata során ismeretet szerez az iskolai tanórán kívüli, valamint a civil és az iskolán kívüli nevelési területek munkájáról, így új, szélesebb látásmóddal fog rendelkezni a képzés végén. Az egészségügyi szaktanárok perspektíváinak kitágítása a cél, azaz képesek legyenek az iskolán kívüli potenciális nevelési színtereket, mint lehetséges partnereket megismerni és az ott folyó speciális ismeretátadási, nevelési munkát megismerni.

A gyakorlat során szervezési, vezetési, programkészítési és közösségépítési tapasztalatot szereznek az iskolai extracurriculáris tevékenységekben. Továbbá tapasztalatokat szereznek olyan speciális színtereken, mint a fogyatékkal élők nappali foglalkoztatója (Pl. Fogd a Kezem Alapítvány, ÉFOÉSZ, stb.), az óvodai nevelés, erdei iskola (Mecsek Erdő), egészségfejlesztő központok (EFI) terén. Ismerjenek meg olyan, az egészségnevelést tágan értelmező civil szervezeteket, melyek alternatív lehetőséget biztosítanak a lakosság önfejlesztésére (pl. biblioterápia - Decentrum Egyesület, a társadalom aktuális problémáit vizsgáló - Ethosz Egyesület, stb.).

Kompetenciák:

A gyakorlat során elsajátítja, majd képes lesz önállóan is programot előkészíteni, megvalósítani.

A gyakorlat során, az érzékenyítésen keresztül a tanárjelöltek személyisége, attitűdje is formálódik a tolerancia, az empátia képessége terén.