2013.- SZAKMAI TANARKÉPZÉS Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat I-II.

Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat I.-II. és Gyakorlatelemző szeminárium I.-II.

 

Kreditszáma: 20+20; 4+4

Számonkérés módja: gyakorlati jegyek

Tantárgy tantervi helye: III. és IV. szemeszter

Előtanulmányi feltételek: Csoportos tanítási gyakorlat, Egészségügyi szakmódszertan I. –II.

Óraszám: nappali képzésben: 180 + 180 óra, 28 + 28 óra, levelező képzésben: 80 + 80 óra, 10 + 10 óra.

 

Kurzus teljesítése és kurzusfelvétel: Az egészségügyi tanár mesterképzési szak esetén az egyéni (összefüggő szakmai) gyakorlat két féléves, melyet a képzés mintatanterv szerinti 3. és 4. félévében teljesít a hallgató. Az egészségügyi szakoktató képesítéssel rendelkezők számára a gyakorlat 1 félév, melyet a mintatanterv szerint a 4. félévben teljesít a hallgató. A pedagógus munkakörben szerzett köznevelési munkatapasztalattal rendelkező hallgatók számára a gyakorlat ideje egy félév; esetükben a gyakorlat egy félévének az elismerése a képzés megkezdésekor kezdeményezett kreditelismertetési eljárás alapján történik.

 

Az egyéni (összefüggő szakmai) gyakorlat kurzusfelvétele a mintatanterv szerint a képzés 3. és 4. félévének tárgy- és kurzusfelvételi időszakában, illetve egészségügyi szakoktató képesítéssel rendelkezők esetében a képzés mintattanterv szerinti 4. félévének tárgy- és kurzusfelvételi időszakában kerül sor.

A hallgató a csoportos és az egyéni összefüggő iskolai gyakorlatokat az egyetem partnerintézményeiben vagy más külső gyakorlóhelyen tölti. A gyakorlóhellyel kapcsolatos minimumfeltételeket az egészségügyi tanárképzés specifikumainak megfelelően az alapkar a TK-al egyetértésben határozza meg.

 

Tantárgyleírás:

Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat a képzésben szerzett elméleti ismeretekre és gyakorlati tapasztalatokra épülő, gyakorlatvezető mentor és felsőoktatási tanárképző szakember folyamatos irányítása mellett köznevelési intézményben (szakközépiskola, szakgimnázium), illetve felnőttképzést folytató intézményben végzett gyakorlat.

Területei:

  • a szaktárgyak tanításával kapcsolatos tevékenységek,
  • a szaktárgyak tanításán kívüli oktatási, nevelési alaptevékenységek,
  • az iskola, mint szervezet és támogató rendszereinek megismerése.

 

Az iskola/intézmény és benne a tanár komplex oktatási-nevelési feladatrendszerének elsajátítása, illetve az iskolát/intézményt körülvevő társadalmi, jogszabályi környezet, valamint a köznevelési/felnőttképzési intézményrendszer megismerése.

Az összefüggő iskolai gyakorlatot a hallgató olyan köznevelési/felnőttképzési intézményekben tölti, amelyekben a következő feltételek teljesülnek:

- az egészségügyi tanár kompetenciájába tartozó tantárgyakat megfelelő óraszámban oktatják, a hallgató az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés területén is tanítási tapasztalatokat szerez,

- a fogadó intézmény a hallgató számára mentortanárt jelöl ki, aki segíti a hallgatót az összefüggő egyéni szakmai gyakorlat teljesítésében, majd a gyakorlat végén igazolja annak teljesítését,

- a fogadó intézmény rendelkezik az egészségügyi ismeretek oktatásának tárgyi és személyi feltételeivel, ilyen módon a hallgató gyakorlati készség- és képességfejlődése is biztosított.

A gyakorlat magában foglalja a hospitálást, a tanári kompetenciák fejlesztési terve alapján megtervezett tanítást/foglalkozást, a tanítási órán kívüli iskolai feladatok ellátását, a tanítást kísérő szemináriumok elvégzését, és az adatgyűjtés, tapasztalatszerzés szakszerű dokumentálását.

Az egyéni (összefüggő szakmai) gyakorlat során a hallgató a gyakorlatvezető mentor és a gyakorlatvezető oktatók (tanárképző szakemberek) felügyelete mellett elkészíti a – tanulók megismerése terén végzett munkáját, tanári gyakorlatának eredményességét adatokkal alátámasztó, a saját gyakorlati fejlődését dokumentáló – portfóliót. A portfólió védése a tanári záróvizsga tárgyát képezi. A gyakorlat során minden hallgatónak kötelezően rész kell vennie valamilyen formában speciális nevelési igényű (SNI) tanulóval való foglakozáson. A hallgató az intézményben folytatott egyéni (összefüggő szakmai) gyakorlat kapott/vállalt feladatait megoldja, dokumentálja, (ön)reflektív értelmezi, elemzi, értékeli. A hallgató az egyéni (összefüggő szakmai) gyakorlatot kísérő szeminárium kapott/vállalt feladatait teljesíti, a felmerülő problémákra megoldásokat keres, ezeket dokumentálja, (ön)reflektív értelmezi, elemzi, értékeli.

 

Gyakorlatelemző szeminárium célja, feladatok:

az intézmény valamennyi tevékenységterületéhez kapcsolódó hospitálás, és annak dokumentálása, elemzése, a szakképzettséghez kapcsolt tanítási/tanulássegítési feladatok elvégzése, dokumentálása, (ön)reflektív elemzése, a tanítási órán kívüli iskolai feladatok ellátása, dokumentálása, (ön)reflektív elemzése, hallgatói dokumentumok áttekintése, az összefüggő gyakorlat során szerzett tapasztalatok, élmények elemzése, közös feldolgozása .

További információk:

8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről. 2. melléklet – a tanári felkészítés követelményei (http://net.jogtar.hu)

A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 11. számú, tanárképzési melléklete