TANÍTSUNK MAGYARORSZÁGÉRT ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT 2022/2023-as TANÉV ŐSZI FÉLÉV

 

 

TANÍTSUNK MAGYARORSZÁGÉRT PTE ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

 

A Pécsi Tudományegyetem 2 kategóriában pályázatot ír ki a Tanítsunk Magyarországért mentorhallgatói ösztöndíj elnyerésére.

A Tanítsunk Magyarországért (TM) mentorprogram célja, hogy mentorhallgatók segítsék a kistelepülésen élő általános iskolásokat annak érdekében, hogy azok sikerrel végezzék el általános iskolai tanulmányaikat, tudatosan készüljenek a középfokú oktatásra, majd megszakítás nélkül folytassák tanulmányaikat a középfokú végzettség megszerzéséig.

I. kategória

Ösztöndíjpályázat a mentorhallgatók tevékenységének anyagi támogatására és a mentorhallgatók teljesítményének differenciált elismerésére.

II. kategória

Ösztöndíjpályázat a TM PTE Mentor Nagykövet cím elnyerésére és a nagyköveti tevékenység anyagi támogatására.

I. kategória

A pályázók köre:

Pályázatot nyújthat be az a hallgató, aki

Sikeres pályázat feltételei:

A hallgató vállalja, hogy

 • ösztöndíjszerződést köt a PTE-vel,
 • a 2022/2023-as tanév őszi félévében aktív mentortevékenységet végez,
 • a 2022/2023-as tanév őszi félévében a PTE által szervezett mentortevékenységet támogató (továbbiakban TM2) kurzust teljesíti.

Amennyiben a program keretében a hallgató már teljesítette a TM2 kurzust, abban az esetben a pályázatot elbíráló Szakmai Bizottság az elbírálás során figyelembe veszi a hallgató mentortevékenységéről készített szupervízori (több TM2 kurzus teljesítése esetén az utolsóként teljesített félévet érintő szupervízor) értékelést.

Az elnyerhető ösztöndíjak száma a TM mentorprogramban résztvevő iskolák tanulói létszámához igazodik.

Az ösztöndíj összege:

Az ösztöndíj összege: 45.000, - Ft/hó a következő ütemezés szerint:

2022. szeptember – október – november – december hónapban havi 45.000, - Ft, azaz a mentorálás időszaka alatt összesen 180.000, - Ft (száznyolcvanezer forint)

A 45.000, - Ft/hó ösztöndíj összegéből a hallgató által mentorált gyerekekkel kapcsolatos programok finanszírozására javasolt összeg 10.000, - Ft/hó.

Az első havi ösztöndíj kifizetésének feltétele, hogy a hallgató határidőre felveszi a Campus-kreditben meghirdetett TM 2 kurzust.

Az első havi alapösztöndíj kifizetése a félév második hónapjának 10. napjáig kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a hallgató a félév első hónapjának 20. napjáig felveszi a kurzust. Bármely okból történő késedelem esetén a kifizetésre a jelentkezést követően esedékes ösztöndíj(ak) kifizetésével egyidőben kerül sor.

A mentorhallgatók teljesítményének differenciált elismerése:

A hallgató nyertes pályázat esetén jogosulttá válik differenciált ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíjas számára megfelelő mentorálási tevékenység mellett, az egyetem biztosíthat prémium összeget differenciált módon.

II. kategória

A pályázók köre:

Pályázatot nyújthat be az a hallgató, aki

 • már legalább két félév időtartamban mentori tevékenységet végzett a TM mentorprogram keretében,
 • továbbá pályázatot nyújt be jelen pályázati kiírás 1. kategóriájában is, és rendelkezik annak feltételeivel:
 • teljesítette a TM mentorprogram keretében a PTE-n, vagy más TM mentorprogramba bevont egyetemen megtartott TM1 kurzust,
 • teljes idejű (nappali) vagy részidős (levelező) alap- vagy mesterképzésben, vagy egységes, osztatlan, állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges képzésben vesz részt

Sikeres pályázat feltételei:

A hallgató vállalja, hogy PTE TM Mentor Nagykövetként az alábbi tevékenységeket végzi:

 • a TM1 kurzus és a TM mentorprogram számára toborzási tevékenységet végez,
 • a program szervezőivel egyeztetett módon a TM mentorprogram népszerűsítéséhez és kampány tevékenységhez tartozó kommunikációs tevékenységet végez,
 • népszerűsítő online fórumot szervez és azon részt vesz, népszerűsítő plakátokat és prezentációkat, népszerűsítő kisfilmet készít, tesz közzé,
 • mentori tapasztalatait megosztja más TM mentorprogramban résztvevő egyetem hallgatóival.

A pályázathoz csatolandó dokumentum:

 • Programterv legfeljebb 2 oldal terjedelemben a tervezett nagyköveti tevékenységről.

Az ösztöndíj összege: egyszeri 45.000, - Ft

Az ösztöndíj kifizetésére legkésőbb 2022. október 31-ig kerül sor.

Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma 3.

Az I. és a II. kategóriára vonatkozó közös információk:

Az I. kategória ösztöndíjpályázata önállóan is benyújtható, a II. kategória ösztöndíjpályázata csak az I. kategória ösztöndíjpályázatával együtt nyújtható be.

A megüresedő vagy be nem töltött helyekre I. kategóriában folyamatosan benyújtható a pályázat, melyről a szakmai bizottság a benyújtást követő 30 napon belül dönt. Az eredményről a döntést követő 5 napon belül a Tanárképző Központ a pályázó Neptun tanulmányi rendszerben rögzített e-mail címére küld tájékoztatást.

Az ösztöndíjak folyósításának féléve: 2022/2023-as tanév őszi félév

Az ösztöndíjak félév során történő folyósításának feltétele:

 • aktív hallgatói jogviszony a 2022/2023-as tanév őszi félévében,
 • aktív mentorhallgatói tevékenység,
 • részvétel a TM 2 kurzuson.

A nyertes pályázónak a 2022/2023-as tanév őszi félévében a PTE-vel kötött ösztöndíjszerződésben rögzített kötelezettségeit maradéktalanul teljesítenie kell. Amennyiben a kötelezettségeit nem teljesíti maradéktalanul, az elnyert ösztöndíjat vissza kell fizetnie.

Tanúsítvány: 

A TM mentorprogramban legalább három félévet teljesítő hallgató, a tanulmányai befejezésekor tanúsítványra jogosult, amely igazolja a mentorprogramban való részvétel tényét és annak időtartamát.

A pályázatok benyújtásának a határideje: 2022. június 6-30 között.

A 2022. nyarán és a 2022/2023-as tanév őszi félév elején 1. kategóriában megüresedő vagy be nem töltött mentorhelyekre 2022. szeptember 19-ig lehet pályázni.

A pályázatok benyújtásának módja: 

A pályázatokat kizárólag a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet benyújtani az Ügyintézés/Kérvények menüpontban.

A pályázat értékelése:

A pályázatok elbírálását a PTE Tanárképző Központ főigazgatója által kijelölt Szakmai Bizottság folyamatosan végzi. Az eredményről a hallgató a Neptun tanulmányi rendszerben kap értesítést.

Az I. kategóriában benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, amennyiben a hallgató:

 • a pályázatot nem a kiírás szerinti módon nyújtja be,
 • a pályázati határidőt elmulasztja.

A II. kategóriában benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, amennyiben a hallgató

 • a pályázatot nem a kiírás szerinti módon nyújtja be,
 • az I. kategóriában nem nyújtott be pályázatot,
 • a pályázati űrlaphoz nem csatolja a nagyköveti tevékenysége programtervét,
 • a pályázati határidőt elmulasztja.

Kérdés esetén a programot koordináló Tanárképző Központ munkatársai állnak rendelkezésre a következő elérhetőségeken:

PTE Tanárképző Központ:

telefonszám: +36 72 501-500/12433, 

E-mail: tmokapcsolat@pte.hu

 

Pécs, 2022. május 26.

Dr. Miseta Attila

rektor