PTE BTK-TTK Weszely Ödön Ösztöndíj

Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány

- Pécsi Tudományegyetem


Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar–Természettudományi Kar

Weszely Ödön Ösztöndíj osztatlan tanárképzésben, nappali munkarendben, állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában

(továbbiakban: osztatlan tanárszakos) tanulmányokat folytató hallgatók számára

Pályázati kiírás

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK), valamint a Természettudományi Kar (TTK) az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány támogatásával Ösztöndíj pályázatot hirdet az alábbi feltételek szerint.

Az ösztöndíj összege: 100 000 Ft/fő/félév.

Pályázatot nyújthat be minden hallgató, aki a BTK vagy a TTK osztatlan tanárszakos képzésre állami ösztöndíjas, illetve önköltséges formában a 2023. évi általános vagy pótfelvételi eljárás során felvételt nyert a fentnevezett karok által meghirdetett olyan osztatlan tanárszakos képzésre, amelyen korábban a PTE-n nem rendelkezett (sem aktív, sem szünetelő) hallgatói jogviszonnyal. Osztatlan tanárszakos hallgatók alatt azokat a hallgatókat értjük, akiknek legalább a szakpárjuk egyik része vagy a BTK vagy a TTK kezelési körébe tartozik. Az ösztöndíjpályázat benyújtásának további feltétele, hogy a hallgató az első szemeszter során legalább 30 kreditet vegyen fel. 

Az első félévre szóló ösztöndíj kifizetésének feltétele, hogy a hallgató a felvétele félévében legalább 30 kreditet teljesítsen. A kifizetésre a második szemeszterre történő aktiválást követően, legkésőbb 2024. március 31-ig kerül sor.

A második szemesztertől – a megelőző félévben legalább 30 kreditet teljesítő hallgatók számára – a 100 000 Ft/fő/félév ösztöndíj 5 havi egyenlő részletben kerül kifizetésre (20 000 Ft/hó), amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya aktív.  

A Dékáni ösztöndíjat elnyert hallgatók további 400 000 Ft összegű egyszeri ösztöndíjra jogosultak, amennyiben az előírt képzési idő alatt vagy azon belül megszerzik az oklevelüket. 

A pályázatokat kizárólag a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet benyújtani, az Ügyintézés/Kérvények menüpontban. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 25., 24.00 óra. Hiánypótlásra nincs lehetőség. 

A pályázat eredményéről a BTK és a TTK által közösen felállított pályázati bíráló bizottság (továbbiakban: bizottság) 2023. október 16-ig dönt. A bizottság tagjai: a két kar oktatási dékánhelyettese, a két karról egy-egy az adott kar dékánja által kijelölt oktató, valamint a kari hallgatói önkormányzatok által delegált egy-egy osztatlan tanárszakos hallgató, aki a fentnevezett ösztöndíjra nem nyújtott be pályázatot. 

A pályázati döntésről a bíráló bizottság a hallgatót a tanulmányi rendszerben rögzített e-mailcímén értesíti.

A pályázati eljárás során hozott döntés ellen a pályázó – a közléstől számított nyolc napon belül - fellebbezéssel élhet, az ösztöndíjjal érintett szakpár bármely szakjának dékánjánál. A fellebbezések elbírálására nyolc nap áll rendelkezésre.