TANÍTSUNK MAGYARORSZÁGÉRT ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2023/2024-as TANÉV TAVASZI FÉLÉVRE

TANÍTSUNK MAGYARORSZÁGÉRT ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

2023/2024-eS TANÉV tavaszi félév                     

 

A Pécsi Tudományegyetem pályázatot ír ki a Tanítsunk Magyarországért! mentorhallgatói alapösztöndíj elnyerésére.

A Tanítsunk Magyarországért! (TM) mentorprogram, kortárs mentorálási tevékenységeken alapuló pályaorientációs és az iskolai lemorzsolódás csökkentésére irányuló program. Az egyetemista mentorok számos közös program során mutatják meg az általános iskolás tanulóknak a településen túli világ lehetőségeit – középiskolákat, vállalkozásokat látogatnak és további szociális készségeiket fejlesztő foglalkozásokat szerveznek – annak érdekében, hogy lássák, hányféle foglalkozásból, hányféle jövőből választhatnak, azaz segítsék őket abban, hogy képesek legyenek kihozni magukból a maximumot, legyen céljuk a szakmaszerzés, érettségi, továbbtanulás, sport, művészetek és elhelyezkedés a munkaerőpiacon.

Alapösztöndíjpályázat a mentorhallgatók tevékenységének anyagi támogatására

 

A pályázók köre:

Pályázatot nyújthat be az a hallgató, aki

 • a pályázat benyújtásának időpontjában a PTE első vagy azt követő szemeszterére bejelentkezett hallgatója,
 • az ösztöndíj folyósításának teljes időtartama alatt tanulmányait, teljes idejű (nappali) vagy részidős (levelező) alap- vagy mesterképzésben, vagy egységes, osztatlan, vagy doktori képzésben állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában aktív hallgatói jogviszony keretében folytatja,
 • mentori tevékenységet megkezdő hallgató esetében: teljesítette a TM mentorprogram keretében a PTE-n, vagy más TM mentorprogramba bevont egyetemen megtartott Tanítsunk Magyarországért felkészítő (továbbiakban TM1) kurzust, és azt legalább közepes érdemjeggyel zárta,
 • mentori tevékenységét folytató hallgató esetében: teljesítette a TM mentorprogram keretében a PTE-n, vagy más TM mentorprogramba bevont egyetemen megtartott Tanítsunk Magyarországért! mentorálást támogató (továbbiakban TM2) kurzust, és azt (több TM2 kurzus teljesítése esetén az utolsóként teljesített szemesztert) legalább közepes érdemjeggyel zárta.

 

Külföldi hallgató abban az esetben nyújthat be pályázatot, ha legalább B2 szinten ismeri a magyar nyelvet.

Vendéghallgatói státuszban lévő hallgató a pályázatban nem vehet részt.

A hallgató a pályázat keretében vállalja, hogy

 • szemeszterenként ösztöndíjszerződést köt a PTE-vel (a tavaszi szemeszterre szóló szerződéstervezet jelen kiírás 1. számú mellékletét képezi),
 • a 2023/2024-es tanév tavaszi szemeszterében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a PTE-n, az ösztöndíj-támogatással érintett időszak alatt aktív mentortevékenységet végez,
 • az ösztöndíj-támogatással érintett időszak befejezésével egyidejűleg részletes - minden, az ösztöndíjas jogviszonnyal összefüggő eseményt, körülményt tartalmazó – beszámolót készít és nyújt be az Egyetemnek.
 • elvégzi az ösztöndíj feltételeként előírt, az Egyetem által részére térítésmentesen biztosított, mentori tevékenységre felkészítő kurzust (TM2).

A hallgató tudomásul veszi, hogy az Egyetem jelen pályázati eljárás keretében a 2023/24-es tanév tavaszi szemeszterére vonatkozóan köt vele ösztöndíjas szerződést.

Az alapösztöndíj várható összege a 2023/2024. tanév tavaszi szemeszterében:

2024. február-március-április-május-június hónapban havi 35.000 Ft., melyhez havonta a mentoráltakkal közös tevékenységre fordítandó további összeg járul a mentoráltak számától függően, így az ösztöndíj összege az alábbi:

 • 1-4 mentorált esetében havi 45 000,- Ft
 • 5-9 mentorált esetében havi 50 000,- Ft
 • a mentori ösztöndíjszerződés V.2. pontjában foglalt kivételes esetben, 9-nél több mentorált esetében 55 000,-Ft.

 

Az alapösztöndíjra való jogosultság feltétele :

 • a szemeszterre vonatkozó ösztöndíjszerződés kötése a PTE-vel.

Az alapösztöndíj  folyósításának feltétele:

 • aktív hallgatói jogviszony,
 • aktív mentorhallgatói tevékenység,
 • részvétel a TM 2 kurzuson.

A nyertes pályázónak a PTE-vel kötött ösztöndíjszerződésben rögzített kötelezettségeit maradéktalanul teljesítenie kell.

Ha a hallgató az ösztöndíj folyósításának feltételeit neki felróható okból nem teljesíti, a Tanárképző Központ főigazgatója által kijelölt Szakmai Bizottság döntése alapján a folyósított ösztöndíjat vissza kell fizetnie.

Az első havi alapösztöndíj kifizetésének feltétele, hogy a hallgató határidőre felveszi a Campus-kreditben meghirdetett TM 2 kurzust. Az ösztöndíj kifizetésére a Térítési és Juttatási Szabályzat vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kerül sor.

Az első havi alapösztöndíj kifizetése a félév második hónapjának 10. napjáig kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a hallgató a félév első hónapjának 18. napjáig felveszi a kurzust. Bármely okból történő késedelem esetén a kifizetésre a jelentkezést követően esedékes ösztöndíj(ak) kifizetésével egyidőben kerül sor.

 

A pályázó hallgató tudomásul veszi, hogy nyertes pályázat esetén az ösztöndíj kifizetésére abban az esetben kerül sor, amennyiben az ösztöndíj fedezetét a Támogató a 2023/2024-es tanév tavaszi félévére biztosítja.

A mentorhallgatók teljesítményének differenciált elismerése:

A hallgató nyertes pályázat esetén jogosulttá válhat differenciált ösztöndíj elnyeréséreAz ösztöndíjas számára az Egyetem megfelelő mentorálási tevékenység mellett, extra ösztöndíjakat biztosíthat, úgymint prémium ösztöndíjat, szenior mentori ösztöndíjat, valamint mentornagyköveti ösztöndíjat, a Nemzeti Tehetség Központ Differenciált Ösztöndíj Szabályzata alapján (2. számú melléklet).  A prémium ösztöndíjra, a szenior mentori ösztöndíjra és a mentornagyköveti ösztöndíjra külön pályázati eljárásban lehet majd pályázni. Az extra ösztöndíjak folyósítására az aktuális félév végén, egy összegben kerül sor.

Tanúsítvány: 

A TM mentorprogramban legalább három félévet teljesítő hallgató, a tanulmányai befejezésekor tanúsítványra jogosult, amely igazolja a mentorprogramban való részvétel tényét és annak időtartamát.

 

A pályázat benyújtásának a határideje: 2024. január 15. és január 30. között. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

A pályázatokat kizárólag a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet benyújtani az Ügyintézés/Kérvények menüpontban.

 

A pályázat értékelése:

A pályázatok elbírálását a PTE Tanárképző Központ főigazgatója által kijelölt Szakmai Bizottság folyamatosan végzi. Az elbírálás szempontja: legalább közepes érdemjeggyel lezárt TM1 vagy mentorálást folytató pályázó esetében TM2 kurzus. Az eredményről a hallgató a Neptun tanulmányi rendszerben kap értesítést legkésőbb 2024. február 2. napjáig.

A benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, amennyiben a hallgató:

 • a pályázatot nem a kiírás szerinti módon és/vagy határidőre nyújtja be.

 

A pályázatot benyújtott hallgató a döntés ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül – fellebbezéssel élhet. A jogorvoslati kérelmet a Szakmai Bizottsághoz kell benyújtani a Pécsi Tudományegyetem Másodfokú Tanulmányi Bizottságának címezve.

 

Az elnyerhető alapösztöndíjak száma a TM mentorprogramban résztvevő iskolák tanulói létszámához igazodik.

 

A megüresedő vagy be nem töltött mentorhelyekre korlátozott számban a Campus-kredit kurzusfelvételi időszak végéig, 2024. február 19-ig is lehet pályázni, a beérkezett pályázatokat a Szakmai Bizottság a megüresedő helyek függvényében tudja érdemben elbírálni.

 

Kérdés esetén a programot koordináló Tanárképző Központ munkatársai állnak rendelkezésre a következő elérhetőségeken:

PTE Tanárképző Központ: Telefonszám: +36 72 501-500/12433, E-mail: tmokapcsolat@pte.hu

 

Pécs, 2024. január 15.

 

 

Prof. Dr. Miseta Attila

rektor